بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه : تشنج ناشی از تب شایع ترین اختلال عصبی و شایع ترین نوع تشنج در کودکان زیر شش سال می باشد. با توجه به نقش مهم مادران در کنترل این بیماری و ماهیت نگران کننده آن، این مطالعه به منظور بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که در آن 100 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک دارای کودکان زیر دو سال شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه تنظیم شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنمای عمل) و فهرست کنترل عملکرد مادران در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان موانع درک شده در مادران با عملکرد ضعیف، بیش تر از سایر مادران بوده و دو گروه دارای اختلاف معنی دار آماری بودند. عملکرد صحیح در مادران بی سواد یا سواد ابتدایی، کم تر از دیگر مادران بود و دو گروه دارای اختلاف معناداری بودند. میزان حساسیت درک شده در مادران با سواد پایین و دارای عملکرد ضعیف، پایین تر از سایرین بود (05/0>P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که اکثر مادران مورد مطالعه در زمینه پیشگیری از تشنج ناشی از تب عملکرد ضعیفی داشتند که با افزایش میزان آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده و کاهش موانع درک شده، عملکردشان در این زمینه ارتقا می یابد، بنابراین مد نظر قرار دادن یک برنامه آموزشی دقیق مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در راستای حفظ سلامت کودکان برای مادران پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assesment of mothers' behavior about prevention of febrile seizure in children in Arak city: application of the Health Belief Model

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Sajadi Hazaveh
  • Mohsen Shamsi

چکیده [English]

Introduction: Febrile convulsion is the most common neurological disorder in children below the age of six. Considering the important role of mothers in controling the disease, the present study was carried out to assess the mothers' behavior based on the Health Belief Model about prevention of febrile seizure in children in Arak city. Material and Methods: This is a cross-sectional study conducted on one hundred women with children under 2 years of age. Data were collected through a questionnaire based on HBM (perceived susceptibility, severity, barrier and benefit and cues to action and performance checklist about prevention of febrile convulsion. The data were collected through organized interviews and finally analysed. Results: The findings showed that the amount of perceived barriers in mothers with weak performance was more than that in other mothers, and the two groups revealed a significant difference. Poor functioning was more commonly seen in illiterate mothers or those with primary education,and the two groups showed a significant difference. Percived susceptibility in mothers with low literacy and poor performance was also lower than the others (P<0.05). Conclusion: Considering the fact that most mothers in this study performed poorly in preventing seizures caused by fever, increased awareness, severity, intensity and perceived benefits and reduced perceived barriers performance in preventing further seizure-induced fever were increased. Therefore, a strict educational program based on Health Belief Model for the health of children is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Febrile Seizures
  • Child
  • mothers
  • Behavior