وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط با آن در مراکز شهری و روستایی جهرم سال 87-86

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی نقش برجسته ای در رشد و تکامل کودک دارد. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال در مناطق شهری و روستایی شهرستان جهرم انجام گرفت. روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه 435 نفر از کودکان با سن 18-24 ماه ساکن مناطق شهری و روستایی شهرستان جهرم بود. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و با کمک روش های آمار توصیفی و استنتاجی تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی کودکان مورد بررسی 305/3 ± 86/20 ماه، میانگین سنی تغذیه انحصاری با شیر مادر 64/1 ± 49/5 ماه و فراوانی درصدی تغذیه انحصاری با شیر مادر 4/55 درصد بود. در این مطالعه 9/26 درصد از کودکان از شیر مصنوعی (شیر خشک) استفاده می‌کردند. میانگین سن شروع غذای کمکی 956/0 ± 04/6 ماه و میانگین سن تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی 321/5 ± 58/18 ماه بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن فراوانی تغذیه انحصاری با شیر مادر، عوارض بعدی آن و همچنین مصرف دو برابری شیر مصنوعی در شهر نسبت به روستا به نظر می رسد در ارتباط با نحوه تغذیه انحصاری با شیر مادر و مزایای آن به خصوص برای مادران در مراکز شهری اقدامات آموزشی بیش تری باید انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nutritional status of children under two years and its associated factors in urban and rural areas of Jahrom, 2007-8

نویسندگان [English]

  • Sosan Torabi
  • SeyedEsmaeil Managheb
  • Samira Rahmanian
  • Razeyeh Zahedi
  • Zohreh Solhjoo

چکیده [English]

Introduction: Breastfeeding and the complementary feeding have a prominent role in the growth and development of children. This survey was designed to assess the nutritional status of children under two years in urban and rural areas of Jahrom. Material and Methods: This was a cross-sectional study on 435 children aged 18-24 months and living in rural and urban areas. Data were collected through a questionnaire and descriptive and analytic statistics were employed. Results: In this survey, the mean (SD) age of the children was 20.86  3.305 years. Exclusive breast feeding was 55.4 percent and the mean (SD) age of exclusive breastfeeding was 5.49 ± 1.64 years. Moreover, 26.9 percent of the children were fed with artificial milk. The mean (SD) age to start supplementary feeding was 6.040.956 and that of continuation of breast feeding until 2 years of age was18.58  5.321. Conclusion: Considering the considerable lack of exclusive breast feeding and its resulting complications and consumption of about two times as much artificial milk in the urban as compared to rural areas, it seems that there should be an attempt to educate mothers on the disadvantages of lack of exclusive breast feeding and advantages of breastfeeding specially in rural health care centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exclusive Breast Feeding
  • Infant
  • Nutritional Status
  • Breast Milk
  • Infant Formulas