دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1399 
بررسی یک مورد بیماری کیمورا در اثر سوختگی سطحی درجه 1: گزارش یک مورد نادر

صفحه 1-8

10.52547/jmj.18.4.1

مرضیه حق بین؛ فرهنگ هوشمند؛ علیرضا عباسی؛ الهام رفیعی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ نوید کلانی


بررسی اثر افزودن فنتانیل به بوپیواکایین بر روی لرز و تهوع استفراغ بیماران تحت عمل جراحی شکستگی فمور با روش بی حسی اسپاینال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

صفحه 9-16

10.52547/jmj.18.4.2

جواد وقارفرد؛ احمد رستگاریان؛ محمد رحمانیان؛ معصومه پورمختاری؛ محمد حسن دم شناس؛ سمیرا تابان؛ حسن ضابطیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی


تاثیر اسید سیتریک بر میزان بیان ژن های p21 و p53 در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS)

صفحه 17-24

10.52547/jmj.18.4.3

حامد نصر اصفهانی


سطح بالای سرم اینهیبین آ در سه ماهه ی اول و دوم بارداری بعنوان عامل خطری برای پیامد های نامطلوب بارداری: یک مطالعه جستجوی نظام مند و متاآنالیز

صفحه 25-34

10.52547/jmj.18.4.4

اعظم فرجی؛ سعید البرزی؛ شقایق مرادی علمدارلو؛ مریم کسرائیان؛ نسرین اسدی؛ حمیرا وفایی؛ مرجان زارع


روند بروز موارد حیوان گزیدگی و عوامل اکولوژیک مرتبط با آن در شهرستان جهرم طی سالهای 1397-1393

صفحه 35-44

10.52547/jmj.18.4.5

داود علیان؛ مهدیه نماینده؛ محمد تقی قانعیان؛ محمد حسن احرام پوش؛ فرزان مددی زاده


گزارش یک مورد: بررسی یک مورد تشخیص بیماری آنوریسم آئورت شکمی در بیمار سرطان مثانه

صفحه 44-49

10.52547/jmj.18.4.6

مرضیه حق بین؛ نوید کلانی؛ الهام رفیعی؛ نرگس رحمانیان