دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 53، مهر 1399 
بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه

صفحه 1-10

10.52547/jmj.18.3.1

مهدی اسدیان؛ محمدرضا حیدری؛ حمیدرضا دولت خواه


مقایسه اثر ژل لوبریکانت و نرمال سالین حین قرار دادن ماسک حنجره ای راه هوایی بر علایم همودینامیک و واکنش های خروج از بی هوشی در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

صفحه 11-20

10.52547/jmj.18.3.11

محمد حسن دم شناس؛ احمد رستگاریان؛ مسعود قانعی؛ محمد رحمانیان؛ محمد صادق صنیع؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی


تاثیر کروسین بر میزان بیان miRNA-15a در سلول های B ترانسفورم شده با ویروس اپشتین بار

صفحه 21-31

10.52547/jmj.18.3.21

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ ملیحه مرادزاده؛ محمد کارگر؛ فرشید کفیل زاده؛ مرضیه جمالی دوست


ارزیابی ایمنی زایی Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 واجد پپتید نفوذ پذیر کننده سلولی LDP12 در موش BALB/c

صفحه 32-42

10.52547/jmj.18.3.32

سحر صباغ زاده؛ فاطمه روح الله؛ سید مهدی سادات؛ اعظم بوالحسنی


بررسی اسمبلیج ژیاردیا اینتستینالیس انسانی در استان مرکزی، ایران

صفحه 43-48

10.52547/jmj.18.3.43

محمد جواد عبدی؛ پارسا یوسفی چایجان؛ زهرا اسلامی راد؛ رضا حاجی حسین؛ اعظم احمدی


شیوع اختلال چربی خون و تعیین کننده های آن در شهر جهرم: یک مطالعه مقطعی-تحلیلی جمعیتی

صفحه 49-56

10.52547/jmj.18.3.49

فرهنگ هوشمند؛ محمد شجاعی؛ کرامت اله رحمانیان