اپیدمیولوژی علایم مرتبط با سل ریوی در زندانیان ساکن در زندان شهرستان جهرم- 1395

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 د دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه : سل شایع ترین علت مرگ بیماری های میکروبی در جهان است. زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و اجتماعی خاص خود، ازدحام جمعیت، عفونت HIV و اعتیاد یکی از گروه های پرخطر برای ابتلا به سل و انتشار آن در جامعه هستند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سل ریوی در زندانیان جهرم در سال 1395 انجام شد.
روش کار:  مطالعه حاضر به روش مقطعی-توصیفی روی 613 نفر زندانی در سال 1395 انجام شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد شامل سوالات دموگرافیک و تخصصی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16با آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری0.05= α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : کل جمعیت مورد مطالعه مرد و  با میانگین سنی 7.93 ±31.58 سال بودند. از نظر مدت اقامت در زندان  نفر44.7درصد کمتر از 6 ماه، 25.1 درصد 12-6 ماه و 30.2 درصد بیشتر از 12 ماه در زندان اقامت داشتند. 31.8 درصد به جرم مواد مخدر زندانی بودند و 73درصد اعتیاد داشتند. 28.2 درصد سرفه مزمن بیش از دو هفته،18.8 درصد خلط مزمن و 9.2 درصد خلط خونی داشتند. شیوع سل ریوی در زندانیان 326 درصد هزارنفرمحاسبه شد.
نتیجه گیری: شیوع سل ریوی در زندان شهر جهرم نسبت به جمعیت عادی بالا و 191.7 برابر بود.  تدوین و اجرای مستمر یک برنامه اثر بخش از طریق همکاری بین بخشی بیشتر اداره زندان و حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه بیمار یابی و اصول مراقبت های بهداشتی اولیه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiology Symptoms Pulmonary tuberculosis Among the inmates of Jahrom (2016)

نویسندگان [English]

  • Vahid Rahmanian 1
  • Keramatollah Rahmanian 2
  • Heshmatollah Shakeri 1
  • MohamadAli Rastgoofard 1
  • Eham Mansoorian 1
  • Hasan Babaian 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: Tuberculosis (TB) is the most common cause of death from infectious diseases. Due to the particular health and social status, overcrowding, HIV infection and drug addiction, inmates are among the high risk groups for developing TB and transmitting the disease to the society. This study investigated the prevalence of pulmonary tuberculosis among inmates in Jahrom Prison in 2016.
Material and method: This cross-sectional descriptive study was conducted on 613 inmates in 2016. Data were collected using a standard questionnaire, including demographic and specialized questions. Data were analyzed utilizing SPSS16 and through using descriptive statistics and chi-square test at α= 0.05 significant level.
 Findings: All the participants were male. The mean age of participants was 31.85 ± 7.93 years. In terms of the length of stay in the prison, 44.7% were in the prison for 6 months, 25.1% between 6 and 12 months and 30.2% were in the prison for over 12 months. 31.8% were imprisoned for drug offence and 73.9% addiction. 28.2% had chronic coughs for more than two weeks, 18.8% had chronic phlegm and 2.9% had bloody phlegm. The prevalence of pulmonary tuberculosis among inmates was 326 per 100,000 people.
Conclusion: The prevalence of pulmonary tuberculosis in the Jahrom prison was 191.7 times higher than the whole population of this city. Therefore, the effective implementation of an effective program proposed through the collaboration between the prison administration and the health department 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulmonary tuberculosis- Prevalence- Prison- Jahrom
1. Hazrati S, Khaligh N, Moeini A, Amani F, Barak M, Rahimi G, et al. Epidemiology of Tuberculosis in Ardabil City from 2005 to 2010. journal of health. 2013;4(2):103-9. 2. Small PM, Hopewell PC, Singh SP, Paz A, Parsonnet J, Ruston DC, et al. The epidemiology of tuberculosis in San Francisco. A population-based study using conventional and molecular methods. The New England journal of medicine. 1994;330(24):1703-9. 3. Rastegari S, Hosseinnezhad F, Faramarzi A, Baradaran B. Evaluation of the Tuberculosis Epidemiology in Diabetic Patients at Clinical andHealth Centers in Mashhad from 2007 to 2012. Mashhad University Medical Journal. 2014;57(1):422-8. 4. Moosazadeh M, Amiresmaili MR, Parsaei MR, Ahmadi M, Jalahi H. Prevalence of Tuberculosis Among the Prisoners of Mazandaran. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2011;10(4):309-16. 5. Farazi A, Jabbariasl M, Sofian M. Assessment of drug resistance in tuberculosis patients and the factors affecting it (2005-2010). Arak Medical University Journal(Amuj) 2012;15(1):77-85. 6. Beiranvand R, Ghalavandi S, Delpisheh A, Sayemiri K, Salmanzadeh S. Epidemiology of Tuberculosis in south-west of Iran: a brief report. Tehran University Medical Journal. 2014;72(4):263-7. 7. Institute for Health Metrics and Evaluation. Tuberculosis 2015 [updated 2017September25؛cited2017Jul23]. Global Burden Tuberculosis. Available from: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/. 8. Hosseini SMJ, Morovvati S, Ghadiani MH, Ranjbar R, Farnia M. Epidemiologic study of TB in Iranian prisons during April-September 2004. IJFM. 2007;13(1):7-10. 9. Dara M, Acosta CD, Melchers NVV, Al-Darraji HA, Chorgoliani D, Reyes H, et al. Tuberculosis control in prisons: current situation and research gaps. International Journal of Infectious Diseases. 2015;32:111-7. 10. O’Grady J, Hoelscher M, Atun R, Bates M, Mwaba P, Kapata N, et al. Tuberculosis in prisons in sub-Saharan Africa–the need for improved health services, surveillance and control. Tuberculosis. 2011;91(2):173-8. 11. Nazer mr, Vaziri s, Janbakhsh a. The prevalence of smears positive pulmonary tuberculosis in a prison. scientific magazine yafte. 2015;17(1):15-27. 12. Abrahao RM, Nogueira PA, Malucelli MI. Tuberculosis in county jail prisoners in the western sector of the city of Sao Paulo, brazil. The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International :::::::::::::union::::::::::::: against Tuberculosis and Lung Disease. 2006;10(2):203-8. 13. Rao NA. Prevalence of pulmonary tuberculosis in Karachi central prison. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2004;54(8):413-5. 14. Salek S VA, Masjedi MR, Taghizadeh Asl R, Yazdan Panah M. Evaluation of pulmonary Tuberculosis status at Evin and Qasr prisons in the years 1998-99. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran. 2001;19(2):90-4. 15. Ebrahimzadeh A, Azarkar Z, Eshagh S, Sharifzadeh G. Smear Positive PulmonaryTuberculosis inPrisons south khorasan2010. Iranian Journal of Infectious Diseases. 2014(65):33-7. 16. Ansari M, Shah Nazari H. Frequency of Smear Positive Pulmonary Tuberculosis in Prisoners of Central Prison of Hamadan in 1999. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2001;8(3):48-52. 17. Assefzadeh M, Barghi RG, Shahidi Sh S. Tuberculosis case--finding and treatment in the central prison of Qazvin province, Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit. 2009;15(2):258-63. 18. Drobniewski F. Tuberculosis in prisons forgotten plague. The Lancet. 2014;346(8980):948-9. 19. Lawn SD, Bekker LG, Middelkoop K, Myer L, Wood R. Impact of HIV infection on the epidemiology of tuberculosis in a peri-urban community in South Africa: the need for age-specific interventions. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2006;42(7):1040-7. 20. Addis Z, Adem E, Alemu A, Birhan W, Mathewos B, Tachebele B, et al. Prevalence of smear positive pulmonary tuberculosis in Gondar prisoners, North West Ethiopia. Asian Pacific journal of tropical medicine. 2015;8(2):127-31.