دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 7، خرداد 1387 
اثر استرس محدود کننده نوع حاد و مزمن بر آستانه درک درد و غلظت هورمون های جنسی در موش های صحرایی های سالم نر و ماده

صفحه 1-9

10.29252/jmj.6.3.4.1

پروین زارعیان


ارزیابی اقدامات پیشگیرانه در آسیب با اجسام نوک تیز در بیمارستان های شهر جهرم

صفحه 10-16

10.29252/jmj.6.3.4.10

مرتضی پوراحمد؛ محمد علی منتصری؛ مریم رقیب نژاد؛ ابوالقاسم صالحی فرد؛ عباس قیومی زاده


ارتباط خشونت های دوران بارداری با کم وزنی هنگام تولد نوزادان: مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 17-26

10.29252/jmj.6.3.4.17

حسین انصاری؛ ظفر پریسای؛ ابراهیم رحیمی؛ فاطمه رخشانی


بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی

صفحه 27-37

10.29252/jmj.6.3.4.27

صدیقه نجفی پور؛ شهرزاد یکتاطلب


نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن بافرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

صفحه 38-55

10.29252/jmj.6.3.4.38

قنبر روحی؛ عین اله ملایی؛ غلامرضا محمودی


عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای 1384 و 1385

صفحه 56-65

10.29252/jmj.6.3.4.56

راضیه زاهدی؛ سید اسماعیل مناقب؛ سپیده محمدکریمی


میزان آگاهی ،طرز نگرش وعملکرد مادران درارتباط با قنداق کردن نوزاد درشهرستان جهرم

صفحه 67-73

10.29252/jmj.6.3.4.67

فاطمه امام قریشی؛ سید تقی حیدری؛ زینت صیادی


تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس راهنمای کالگری-کمبریج برآگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان خانواده شاغل در طرح پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1386

صفحه 74-84

10.29252/jmj.6.3.4.74

سیداسماعیل مناقب؛ جلیل جعفریان؛ حمیده فیروزی