تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس راهنمای کالگری-کمبریج برآگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان خانواده شاغل در طرح پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1386

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: برقراری ارتباط موثر با بیماران و افزایش رضایتمندی آنان از شاخص های مهم طرح پزشک خانواده می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی در قالب راهنمای کالگری-کمبریج بر آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان خانواده انجام شده است.

مواد و روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله‎ای- دو سو کور که در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل کلیه پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است. 24 نفر پزشک خانواده بصورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. معیار ورود، داشتن قرارداد رسمی با دانشگاه علوم پزشکی جهرم و معیار خروج ناتوانی در اتمام کارگاه آموزشی بود. عملکرد پزشکان از طریق تعیین میزان رضایتمندی بیماران ارزیابی گردید. حجم نمونه بیماران جهت رضایت سنجی براساس مطالعات قبل برابر با 5 بیمار از هر پزشک محاسبه گردیده و نمونه گیری بیماران به روش آسان بود. در آزمون مرحله اول با استفاده از پرسشنامه روا و پایا، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد  پزشکان هر دو گروه مورد و شاهد سنجیده شد. سپس گروه مورد وارد کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی شدند. دو ماه بعد از کارگاه آموزشی از هر دو گروه آزمون مرحله دوم آگاهی، نگرش و عملکرد بعمل آمد. نتایج آزمون ها با استفاده با استفاده از نرم افزار Spss11.5 و با آزمون‌های T test در سطح اطمینان 95% بررسی شدند.

نتایج:

مقایسه میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های مورد و شاهد قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری با هم نداشتند (بترتیب با مقادیر P < /span> برابر با 830/0، 924/0 و 891/0 ). ولی بعد از مداخله آموزشی، گروه مورد تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت که مقادیر P < /span> بترتیب برابر با  001/0، 000/0 و 000/0 بود.

بحث و نتیجه گیری:                                                                                                                     

آموزش مهارت های ارتباطی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر آگاهی، نگرش پزشکان و رضایتمندی بیماران داشته باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of communication skills training based on Calgary-Cambridge guideline on knowledge, attitude and practice of family physician of Jahrom University of medical sciences 2007

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmaeil Managheb
  • Jalil Jaafarian
  • Hamideh firouzi