میزان آگاهی ،طرز نگرش وعملکرد مادران درارتباط با قنداق کردن نوزاد درشهرستان جهرم

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

: قندان کردن شیرخواران روش سنتی رایج درکشور ما است با فواید و مضراتی که  میزان آگاهی ماداران از آنها می تواند درکیفیت نگهداری نوزادان موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی ،نقطه نظرات وعملکرد مادران در ارتباط با قنداق کردن نوزاد، فواید و مضرات آن و همچنین مروری بر مطالعات علمی انجام شده می باشد.

مواد وروش تحقیق:دراین بررسی تعداد190 مادردر طی فصل بهارسال 1385 با استفاده از پرسشنامه مورد پرسش قرارگرفتند. اطلاعات کسب شده شامل سن مادر، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات مادر، شغل، محل زندگی، علل قنداق کردن نوزاد، فواید و مضرات آن، میزان آگاهی کلی مادران و ارتباط آنها با متغیرهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت.

یافته ها : بیش از 95 درصد مادران، نوزاد خود را قنداق می کرده که اکثریت با توصیه اطرافیان وصرفاً به علت رعایت سنت رایج از پیشینیان اقدام به این کار می کردند. از سوی مادران بیشترین فایده قنداق کردن، خواب بهتر(3/36%) و محکم شدن پای نوزاد(30%) بیان شد. بیش از 90 درصد مادران نسبت به مضرات قنداق کردن اگاه نبودند. رابطه معنی داربین سن مادران، تعداد فرزندان، تحصیلات و محل زندگی با میزان آگاهی مشاهده شد.

نتیجه گیری: با توجه به رواج گسترده ی سنت و آگاهی کم مادران در مورد فواید آن و روش صحیح استفاده از قنداق، بهتر است با تهیه بروشور ها و پمفلت های آموزشی و نصب مناسب دربخش های  زنان وزایمان به مادران در افزایش میزان آگاهی وروش نگهداری صحیح تر نوزادانشان کمک شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and practice of mothers about neonatal swaddling in Jahrom

نویسندگان [English]

  • Fatemah Emamghorashi
  • Seyead Taghi Hidari
  • zeinat Sayadi

چکیده [English]

Object: Swaddling s a current custom has many advantages and disadvantages that. knowledge of mothers about them affect neonatal care. Aim of present study is assessment of knowledge, attitude and practice of mothers about swaddling and review of literature.

Method and materials: In present study 190 mothers in spring 2006 were studied by questioner. Data included age, life place, parity, job, education; reasons, advantages and disadvantages of swaddling were collected. Knowledge, attitude and practice of mother and their correlation with other variables were evaluated.

Results: More than 95 percent of mother swaddled their babies due to custom or recommendation of their families. Better sleep (30.6%) and strong foot (30%) were the most common reasons for swaddling that were stated by the mothers. More than 90 percent of mother did not have knowledge about disadvantage of swaddling. There were statistically significant correlation between level knowledge of the mothers and their age, parity, life place and education. 

Conclusion: In regard to swaddling as a current custom and with respect of many advantages and disadvantages of swaddling in growth, development and better care of infants, it seems to better to provide pamphlet for increase knowledge of the mothers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • swaddling
  • Advantages
  • disadvantages
  • mothers