بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

: افسردگی  از علل مهم افت تحصیلی در نظام آموزشی به شمار می رود که منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی در فرد می شود لذا با تشخیص به موقع این اختلال در دانشجویان می توان از افت تحصیلی جلوگیری و فرصتی برای افزایش موفقیت های اجتماعی در دوران تحصیل و نهایتاً بهداشت روانی آنان و جامعه فراهم آورد. هدف از این بررسی،  تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی بوده است.


روش کار: مطالعه به شکل مقطعی -توصیفی صورت گرفته است. جامعه موردمطالعه،  شامل دانشجویان موفق و نا موفق رشته پزشکی و پرستاری دانشکده علوم پزشکی جهرم بودند. ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه ای دو بخشی بود. بخش اول پرسشنامه شامل  اطلاعات دموگرافیک  و تعدادی سئوالی در باره محل سکونت ، تحصیلات والدین، و وضعیت اشتغال و بخش دوم دربر دارنده سوالات مربوط به سنجش میزان افسردگی بر اساس آزمون  بک بود.


یافته ها: نتایج نشان داد 4/45 درصد از دانشجویان  مورد بررسی دارای افسردگی  از درجه خفیف تا نسبتاً شدید بودند.  تحقیق ارتباط معنی داری بین افسردگی و موفقیت تحصیلی نشان داد و(004/0 P=). در دانشجویان گروه ناموفق 75 درصد و در گروه موفق 4/39 درصد درجاتی از افسردگی خفیف تا متوسط مشاهده شد. بین افسردگی و جنس ،رشته تحصیلی ، سطح تحصیلات و شغل والدین  رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد.


نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که احساس  افسردگی در بین دانشجویان و بخصوص دانشجویان ناموفق، از شیوع بالایی برخوردار است ،لذا بررسی بیشتر مسائل روانی و شخصیتی  دانشجویان و فعال نمودن مراکز مشاوره برای آنها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence depression and relationships with academic failure on students of jahrom university medical science.

نویسندگان [English]

  • Sedighah Najafipour
  • Sharzad Yektatalab

چکیده [English]

Depression is considered as one of the most important etiological academic failure in educational systems , that induced decrease social, professional  and  educational performance, therefore, recognize this problem is necessary for suppression educational failure in students and increase social position in the academic period and  increase mental health in educational society. The aim of this study was determine prevalence depression in the medical students also the relationship with educational failure in the jahrom university medical science.  

Material Method: This cross- sectional study was performed on all students (150) , this study had two groups students; successful and  unsuccessful students  . A Beck questionnaire as well as a questionnaire for personal data especially those related to depression were used, the collected data was statistically analyzed using SPSS .

Results: 45.5 percent students had mild to severe depression and there was relationship between depression and academic achievement (po/oo4), 75 percent successful students and 39.4 percent unsuccessful students had mild to moderate depression. There was no significant relationship between depression and sex, academic major, occupation and level of parental education.

Conclusion: According to the findings, There are high prevalence   sense of depression especially between unsuccessful students therefore, the follow up of mental health and personality and activation of mental    

Consultation centers are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • educational status
  • Beck test
  • jahrom university medical sciences