عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای 1384 و 1385

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

شایع ترین علت مرگ ومیر دوره نوزادی ، وزن کم هنگام تولد (LBW) می باشد. به طوری که مرگ و میر نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم، 40 برابر نوزادان با وزن طبیعی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عوامل موثر بر تولد نوزادان LBW در جهت شناسایی علل مشکل و طراحی مداخلاتی در این خصوص انجام گرفت.

مواد و روش مطالعه : این پژوهش به صورت توصیفی – مقطعی به روش سرشماری از 92 نفر مادرانی که نوزادLBW داشتندانجام گرفت .ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک و سئوالات سنجش آگاهی – عملکرد و وضعیت سلامت جسمانی مادر در قبل از بارداری و در دوران بارداری بود. پرسش نامه ها ،پس از آموزش نحوه تکمیل آنها به پرسشگران، تکمیل و داده های استخراج شده با استفاده از
نرم افزار آماری( نسخه – 11)SPSS تحلیل شد.

یافته ها: نتایج بررسی نشان دادکه 4/71درصد از آنها جهت انجام مشاوره قبل از بارداری مراجعه نکردند .6/53 درصد از مادران دارای نوزاد LBW جزء گروه های در معرض خطر بارداری با دارا بودن سابقه حداقل یکی از عوامل خطر را در بارداری قبلی بوده اند. بیشترین عامل خطر ، مربوط به تولد نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم در بارداری قبلی بوده است . آگاهی مادران درخصوص مراقبت های لازم در دوران بارداری 8/36 درصد بوده است.

بحث و نتیجه گیری : با استفاده از نتایج مطالعه پیشنهاد می شود بررسی های بیشتری در خصوص کیفیت مراقبت های دوران بارداری و پیش از بارداری بر پیشگیری از تولد نوزادان LBW انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on the low birth weight in Jahrom, 1384 -85

نویسندگان [English]

  • Razieh Zahedi
  • Managheb Seyed Esmaeil
  • Mohamad Karimi Sepideh

چکیده [English]

Introduction: LBW and neonatal mortality in Jahrom city are higher than average of Iran; LBW causes neonatal mortality and morbidity. So this study performed to survey prevalence impact factors on LBW to design an interventional plane.

Method: This was a cross-sectional and descriptive study. In this survey 92 mothers with LBW child selected by census method. Information was collected by a standard questionnaire that includes demographic specification, knowledge, practice and the situation of health body of mothers in pregnancy and before pregnancy. The questionnaire completed by the educated questioners. Statistical analysis was carried out by SPSS version 11.

Result: The results indicated that 53% of mothers were their grades under diploma, and 71.4% didn’t refer in order to receive consult before pregnancy and 53.6% of mothers with LBW child were belong to the high risk group and they had history of the high risk factors in last pregnancy the most factor was the history of LBW in before pregnancy.

Conclusion: This study suggests performing another survey on quality of prenatal care and impact of before care pregnancy to prevent LBW.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prenatal Care
  • Neonatal
  • LBW