نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن بافرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: عملکرد موفقیت آمیز هر بیمارستان به نحوه مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود و به ویژه نیروی انسانی پرستار بستگی دارد که تحت تاثیرعوامل مختلف ازجمله فرسودگی شغلی می باشند. فرسودگی شغلی منجر به افزایش موارد غیبت،کاهش انرژی و کار آیی نیروی انسانی می شود. مدیران و تصمیم گیران حوزه نیروی انسانی پرستاری باید تلاشی نظامند  برای به حداقل رساندن این تاثیرات سوء بکار بندند. این تحقیق با هدف تعیین رابطه نحوه مدیریت سر پرستاران با فرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان طراحی و اجرا شده است.

روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که روی277 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکاه علوم پزشکی گلستان که به صورت نمونه گیری سهمیه ای تصادفی درسال 84 انجام شد. ابزار تحقیق در خصوص نحوه مدیریت، شامل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت و رهبری، انگیزش، مشارکت کارکنان، تشویق و تنبیه و ابزار سنجش فرسودگی شغلی نیز پرسشنامه استاندارد مسلاچ M. B. I)) شامل ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS  وآزمون های آماری مربع کای، آمار توصیفی، آزمون مان ویتنی در سطح معنی داری p<0/05  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج : دامنه سنی پرستاران بین 25تا 45 سال بوده که 95 نفر مرد و 177 نفر زن (60 نفر مجرد و 206 نفر متاهل) بودند  همچنین 5/5 درصد از پرستاران نحوه مدیریت سرپرستاران خود را کاملا"مطلوب، 5/51 درصد نسبتا" مطلوب و 7/0 درصد کاملا" نامطلوب می دانند. از نظر فرسودگی شغلی نیز 8/43 درصد نمونه ها، بالاترین سطح فرسودگی عاطفی را نشان دادند. علاوه بر این آزمون های آماری نشان داد که نحوه مدیریت با فرسودگی عاطفی و فرسودگی مسخ شخصیت، از نظر شدت و فراوانی دارای رابطه معنی داری می باشند. ( P<0.05).

 نتیجه گیری: نحوه مدیریت نسبتا" مطلوب مدیران پرستاری ، نوید دهنده ارایه خدمات با کیفیت مطلوب تر است. وجود ارتباط بین نحوه مدیریت و فرسودگی شغلی پرستاران، توجه هر چه بیشتر مدیران به پرسنل و استفاده از شیوه های علمی مدیریت را می طلبد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The management approach of nurse administrators and Occupational burnout among nurses staff of Golestan University hospitals

نویسندگان [English]

  • Rouhi Ghanbar
  • Mollaei Einollah
  • Gholamreza Mahmoodi

چکیده [English]

Introduction: Optimal performance of hospitals is depending on effective management of human and equipment. Nurse as most parts of human resource of hospitals have numerous occupational difficulties. Burnout is on of these problems that threat the physical and psychological health of nurse and is one of the impotent causes of absence, energy depletion and low efficiency among nursing staff.

Aim: purpose of this study was the assessment of relationship between    management approach of nurse administrators and Occupational burnout among nurses' staff of Golestan University hospitals.

Methodology: Study design was descriptive and analytical. 272 nurses from Golestan Province University hospitals were assess with by Maslach Burnout Inventory (MBI) and management approach questionnaire. MBI assess emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment and management approach questionnaire included planning, organizing, control, leadership, motivation, staff participation, reward and punishment. The statistical analysis was done by SPSS for windows. C-square and U-man-witny test were applied for analyses in this study.     

Finding: The age range of nurses were 29-45 years and, 95 of them were male and 177 were female (60 single and 206 married). 5.5 % of staff rated their head nurses' management approach very good, 51.15% partially good and 0.7% of them perceived it completely bad. There was a significant relationship between management approach of head nurses with Occupational burnout of nurses staff in terms of  intensity and frequency of burnout (P<0.05)

Conclusion: the effective management skills of the nurse administrator lead to better and high quality care with nursing staff.  Because of the significant relationships between the management approach of nurse's administrators and Occupational burnout in this study it is very crucial to pay more attention to scientific management styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Management
  • Nurses
  • Occupational
  • hospital