بررسی انداز ه گیری های آنتروپومتری و همراهی آن با پرفشاری خون در بیماران قلبی- عروقی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف:چاقی یکی از ریسک فاکتورهای قابل تغییر در بیماریهای قلبی-عروقی است بطوریکه 25-35درصد افراد مبتلا به بیماریهای قلبی-عروقی از چاقی و بخصوص چاقی شکمی رنج میبرند، طبق آمار موجود بیماریهای قلبی-عروقی سومین عامل مرگ ومیر درجهان بحساب می آیند.هدف از این مطالعه بررسی اندازه گیریهای آنتروپومتری وتعیین رابطه آنها با بیماریهای قلبی–عروقی در این گروه ازبیماران است.

روش بررسی:این مطالعه مقطعی درسال1386روی 180بیمار قلبی-عروقی که به صورت دسترسی آسان مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند بااستفاده ازپرسشنامه ای که حاوی اطلاعات دموگرافیک واندازه گیریهای آنتروپومتری شامل ضخامت چربی زیرپوستی، WHRوBMI وفشارخون بود انجام گرفت ونتایج بوسیله نرم افزارآماری SPSS≠11 ،آمارتوصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها: 45درصد افراد مورد مطالعه مبتلا به اضافه وزن(25-9/29(BMI= و1/20درصد چاق  (BMI £30)بودند،نسبت دورکمر به دور باسن  2/97درصد زنان و3/26درصد مردان بالاتر ازنرمال)بترتیب 8/0و1(بود،همچنین از نظر ضخامت چربی زیرپوستی 3/46 درصد زنان بین صدک پانزدهم تا صدک بیست و پنجم و6/27 درصد مردان مورد مطالعه بین صدک پنجاهم تا صدک هفتاد و پنجم قرار داشتند،اما با وجود اینکه افراد چاق مورد مطالعه مبتلا به پرفشاری خون بودند ولی رابطه معنی دار و همبستگی از نظر آماری بین اندازه گیریهای آنتروپومتری وابتلا به پرفشاری خون حاصل نشد.

نتیجه گیری: طبق نتایج موجود شیوع چاقی در بیماران قلبی-عروقی بطورقابل توجهی بالاست بطوریکه اکثریت زنان بیمار،مبتلابه چاقی شکمی ومردان بیمار،دارای تجمع چربی زیر پوستی بالایی هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anthropometric Measurements and its Relation to Hypertension in Cardiovascular Diseased Patients

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mazloom
  • Najmeh Hejazi
  • Maryam Ekramzadeh

چکیده [English]

Objectives: Obesity is one of the modifiable risk factors in cardiovascular disease (CVD). The prevalence of obesity in patients with cardiovascular disease is 25-35% especially android obesity. This study design to determine the anthropometric measurements and its relation to hypertension in CVD patients.

Method and material: This cross-sectional study determines the anthropometric measurements of 180 CVD patients referred to Motahhari clinic in Shiraz. Subjects were selected using simple sampling and anthropometric

Data were analyzed by using SPSS# 11، qualitative statistic and chi-square test.

Results: 45% of patients in the study had BMI of 25-29.9 and 20.1 % had BMI of ≥30. In addition 46.3% of women had skin fold thickness between15 th to 25th percentile and 27.8% of men had skin fold thickness on50 th  to 75th percentile.

The WHR of 97.2% of women and 26.3% of men was abnormal (>0.8 and 1 respectively). No statistically significance relation was seen between anthropometric measurements and hypertension.

Conclusion: obesity prevalence is significantly high in CVD patients and it appears that most of the women with CVD had central obesity and excess subcutaneous Truncal-abdominal fat and men had higher skin fold thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometry
  • cardiovascular disease
  • hypertension
  • Skinfold Thickness