بررسی عوارض استرپتوکیناز وریدی در بیماران بالای 70 سال متبلا به انفارکتوس حاد میوکارد

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: انفارکتوس میوکارد یکی از شایعترین علت های مرگ و میر در تمام دنیا میباشد.ترومبولتیک های وریدی یکی از درمان های مهم در مرحله حاد این بیماری می باشد. اگر چه منافع استفاده از ترومبولیتیکها در بیماران جوانتر از 75 سال ثابت گردیده است اما ارزش استفاده از آنها در درمان بیماران  مسن تر  مورد اختلاف محققین می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوارض استرپتوکیناز وریدی در بیماران سالمند می باشد.

روش کار: این مطالعه به صورت تحلیلی- مقطعی آینده نگر  بود  که   100 نفر از بیمارانی با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد که تحت درمان با  استرپتوکنیاز وریدی قرار گرفته  بودند  وارد مطالعه شدند و عوارض خونی، قلبی- عروقی و آلرژیک استرپتوکیناز وریدی مورد بررسی قرار گرفت.  اطلاعات جمع آوری شده  با استفاده از  نرم افزار SPSS   تجزیه و تحلیل شد .

یافته ها: بیماران شامل  82 نفر  مرد و 18 نفر  زن با میانگین سنی بیماران 75/11 ±7/61  سال بودند.. بیماران بر اساس سن به دو گروه  زیر70 سال و بالای 70  سال  تقسیم شدند. اگرچه شایعترین عوارض استرپتوکیناز وریدی در هردوگروه عوارض قلبی بود , اما بجز در مورد برادی کاردی سینوسی

(04/. =p < /span> ) و افت فشار خون (02/.= p < /span>) با شیوع بیشتر در افراد مسن, برای بقیه عوارض اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: اگرچه در این مطالعه  استفاده از استرپتوکیناز وریدی در بیماران مسن با خطرات و عوارض کمی همراه بود اما این درمان  بایستی در این بیماران بخصوص در مراکزی که فاقد امکانات آانژیوپلاستی اورژانسی هستند  در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey side effect of intravenous Streptokinase in old patients with acute myocardial infarction.

نویسندگان [English]

  • Mohammad shojaie
  • MohammadHashem Abdi

چکیده [English]

Introduction: Myocardial infarction is one of the most common causes of death in worldwide. Venous thrombolytic therapy is one of important treatment in acute phase of this disease. Although, benefit of thrombolytic therapy is approved in patients with age less than 75 years but beneficial effect of this treatment in old patients is controversial. The aim of our study is evaluation of venous Streptokinase side effect in old patients.

Methods: This cross- sectional descriptive study was done on 100 patients with acute myocardial infarction that received venous Streptokinase and blood, cardiovascular and allergic side effects were evaluated. Then these data was analyzed by SPSS.    


Results: Our patients consist of 82 men and 18 women with mean age of

11.7 years Old.   ± 61.7  .These patients divided to two groups under and above 70 years old. Although, cardiac complications were the most common side effect of Streptokinase in both group but we didn’t find any meaningful difference Streptokinase’s side effects between two groups except for sinus bradycardia (p=0.04) and hypotension (p=0.02).

Conclusions: Although, There were a few complications of Streptokinase in old patients but this treatment in these patients especially in centers without emergency angioplasty facility should be consider.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial infarction
  • Streptokinase
  • Old patients
  • Side effect