اثر مداخله بر افزایش رضای تمندی بیماران از بخش اورژانس بیمارستا نهای دولتی شیراز

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

چکیده

هدف: چگونگی ارائه خدمت در مراکز فوریت ها و اورژانس بیمارستان ها، می تواند نشان دهنده وضعیت کلی

ارائه خدمات در هر بیمارستان باشد . مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران در بخش های اورژانس

بیمارستان های شیراز انجام گرفته تا با آگاهی از وضعیت موجود در راستای افزایش سطح رضایت مندی بیماران

مداخلاتی انجام شده و گامی در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و تحقق اهداف سازمان برداشته شود.

روش کار:

تحقیق حاضر یک مطالعه مداخله ای است که در بیمارستان های دولتی دارای بخش اورژانس شهرستان شیرا ز

انجام پذیرفت . به منظور جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده شد . بر اساس تحلیل

نتایج مرحله اول مداخلات لازم نظیر توجه ویژه به تنظیف محیط اورژانس، تکریم ارباب رجوع، نظارت بر راند

اساتید و افزایش فضای اورژانس برخی بیمارستان ها انجام و پس از شش ماه مرحله دوم طرح اجرا شد . داده ها در

با آزمون های آماری مناسب تحلیل شدند. SPSS نرم افزار

یافته ها:

508 بیمار مراجعه کننده اورژانس بیمارستان های آموزشی شیراز در مرحله قبل از مداخله و 585 بیمار در مرحله

پس از مداخله بررسی شدند . میزان رضایت مندی در ک ل بیمارستان ها، در مرحله پس از مداخله بیش تر شده بود

در مرحله قبل از مداخله بیش ترین میزان رضایت از نحوه ارائه خدمات تخصصی و کم ترین میزان .( P<0.05)

در مرحله پس از انجام مداخله نیز میزان رضایت از نحوه ارائ ه .( P< رضایت از امکانات رفاهی و هزینه ها بود ( 0.05

.( P< خدمات تخصصی بالاتر از سایر خدمت ها بود ( 0.05

نتیجه گیری:

نتایج حاضر حاکی از آن است که مداخلات انجام شده در افزایش رضایت مندی بیماران موثر بوده است . باید با

به کارگیری برنامه های مدون در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این مراکز و همچنین با پایش مداوم

خدمات ارائه شده به افزایش سطح رضایت مندی بیماران پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intervention on Patient's Satisfaction In Emergency Departments of the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Leila Malekmakan
  • Sezaneh Haghpanah
  • Hossein Moravej
  • Sharifi Mehrdad

چکیده [English]

The status of providing medical services to patients in the emergency wards can be indicator

of medical service delivery in every part of hospital. We determined the level of patient's

satisfaction in emergency departments of the hospitals affiliated to Shiraz University of

Medical Sciences and planned appropriate interventions for promotion of this level.

Methods:

This research was an interventional study in the hospitals affiliated to Shiraz University of

Medical Sciences. We used a questionnaire with 18 items for data collection. In the first phase

of our study, some interventions were implemented such as special attention to cleaning of

emergency departments, more respect to patients, attending round supervision, and increased

space of some emergency wards. After 6 months, the second phase of the study was done.

The data were analyzed, using SPSS 11.5 software and appropriate tests.

Results:

508 patients in the first stage of this study, and 585 patients in the second stage filled out the

questionnaire. The level of patients' satisfaction improved in the post-intervention stage

(P<0.05). In the pre-intervention stage, the highest and lowest levels of patients' satisfaction

were professional and cost & comfort services, respectively. In the post-intervention stage,

professional services had the highest level.

Conclusion:

The results of this study showed that interventions were effective on improvement of patients'

satisfaction. Promotion of the quality of services and continuous monitoring of them could

improve patients' satisfaction in emergency wards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency
  • patients
  • Satisfaction
  • hospital