کلیدواژه‌ها = دانشجویان
مقایسه تاثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای‌چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 74-84

میر حمید صالحیان؛ عهدیه یداله زاده؛ شیدا رنجبری


بررسی جامع نقش عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی خواب در دانشجویان

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-33

10.29252/jmj.11.4.4

اسحق رحیمیان بوگر؛ مهدی قدرتی میرکوهی


مقایسه میزان استعمال سیگار و قلیان در بین دانشجویان تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 57-63

10.29252/jmj.11.3.57

حمید اراضی؛ رستگار حسینی؛ مهدی رحیم‌زاده


مقایسه اطلاعات آنتروپومتری دانشجویان ایرانی با استاندارد انگلیس و آمریکا

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 25-36

10.29252/jmj.10.2.25

احسان الله حبیبی؛ نسرین صادقی؛ فریبا منصوری؛ مهدی صادقی؛ ملیحه رنجبر


بررسی کمیت و کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 57-64

10.29252/jmj.10.2.57

بهمن شریفی؛ حمید رضا غفاریان شیرازی؛ محسن مومنی‌نژاد؛ فاطمه صنیعی؛ نذیر هاشمی؛ عباس جبارنژاد؛ محمد ملک‌زاده


اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 43-48

10.29252/jmj.10.4.43

مرتضی پوراحمد؛ سارا فدایی؛ سید محمد کاظم تدین؛ حسن ضابطیان


شیوع اختلالات خواب و برخی علل و پیامدهای مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1387

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 14-19

10.29252/jmj.9.4.14

رسول اسلامی اکبر


بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی

دوره 6، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 27-37

10.29252/jmj.6.3.4.27

صدیقه نجفی پور؛ شهرزاد یکتاطلب