مقایسه میزان استعمال سیگار و قلیان در بین دانشجویان تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

نویسندگان

دانشکده علوم ورزشی گیلان

چکیده

مقدمه: فعالیت بدنی مزایای بسیاری از جمله افزایش آمادگی قلبی – تنفسی، پیش‌گیری از بیماری‌های مختلف و بهبود کیفیت زندگی در پی دارد. اما در مقابل، مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین عوامل خطرزای بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر به ویژه بیماری قلبی – عروقی و سرطان می‌باشد و ممکن است متأثر از میزان فعالیت بدنی افراد باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش مقایسه میزان استعمال سیگار و قلیان بین دانشجویان دختر و پسر تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. روش کار: جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه گیلان بودند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش نامه استاندارد شیوع شناسی مصرف مواد با آلفای کرونباخ 81/0 بود. بر اساس جدول اودینسکی، 144 پرسش نامه بین دانشجویان تربیت بدنی و 386 پرسش نامه بین دانشجویان غیرتربیت بدنی توزیع و جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و کای مربع در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. یافته‌ها: استعمال سیگار و قلیان در این مطالعه به ترتیب در دانشجویان تربیت بدنی پسر 1/27% ، دختر 8/11% و در دانشجویان غیر تربیت بدنی پسر 1/30% و دختر 2/14% بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین رشته تحصیلی و سابقه ورزشی با میزان استعمال سیگار و قلیان رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین، استعمال سیگار و قلیان در پسران به طور معناداری بیشتر از دختران بود (001/0 >P). مهم‌ترین علت گرایش به مصرف سیگار در پسران ارتباط صمیمانه با دوستان سیگاری و در دختران تفریح و سرگرمی بود. نتیجه‌گیری: استعمال سیگار و قلیان در این مطالعه نسبت به مطالعات نقاط دیگر کشور بالاتر بود. بنابراین، اتخاذ تدابیر و برنامه‌های آموزشی و همچنین مداخلات جامعه‌نگر مناسب در سطح دانشگاه به منظور پیشگیری از استعمال سیگار و قلیان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of cigarette and hookah smoking between physical education and non-physical education students

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi
  • Rastegar Hosseini
  • Mahdi Rahimzadeh

چکیده [English]

Introduction: Physical activity has many advantages such as cardio-respiratory health promotion, prevention of some diseases and improvement of quality of life. In contrast, smoking tobacco products is one of the most important risk factors of non-infectious diseases, especially cardiovascular and cancers and may be influenced by physical activity of people. Therefore, the aim of this study was to compare cigarette and hookah smoking between physical education and non-physical education students. Materials and Methods: The target population of this study was all male and female students of Guilan University. The instrument used was the PDUQ questionnaire (Alpha value of 0.81(. According to Odineski table, the questionnaire was randomly distributed among 144 students of P.E and 386 students of non-P.E. The collected data was analyzed using Chi-square test, and Pearson correlation coefficient (P<0.05). Results: The results of data analyses indicated that there was no significant relationship between the course and championship history with cigarette and hookah smoking. Also, cigarette and hookah smoking was observed more in males than females and the difference was statistically significant (P<0.001). The most important reason of tendency toward and prevalence of cigarette and hookah smoking in males was their intimate relationship with smoking friends, and in female it was mostly done for recreation and fun. Conclusion: In this study, the prevalence of smoking was 27.1 % in P.E males (11.8 % in females, (30.1 % in non-P.E males, (and 14.2%) in females, respectively, indicating that it is high as compared to other areas of the country. Holding educational programs and social interventions at university level seem necessary in order to prevent cigarette and hookah smoking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco Smoking
  • students
  • Risk Factors