شیوع اختلالات خواب و برخی علل و پیامدهای مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1387

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: زندگی دانشجویی یکی از موقعیت‌هایی است که می‌تواند با مواردی هم‌چون حضور در یک موقعیت اجتماعی جدید، تکالیف محوله تحصیلی، تغییر محل خواب و غیره همراه باشد. همه این موارد می‌توانند منجر به بروز اختلال در عادت‌های خواب فرد و پیامدهای سوء ناشی از آن شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات خواب، برخی علل و پیامدهای ناشی از آن در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1387 انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از طریق خودگزارش‌دهی با استفاده از پرسش-نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 418 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 14 و با روش آمار توصیفی و آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که 9/88 درصد دانشجویان دختر و 5/84 درصد دانشجویان پسر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم دچار اختلال خواب هستند. بیش‌ترین علت اختلال خواب در دانشجویان رشته‌های مختلف، وجود شرایط فیزیکی نامناسب در محیط خوابگاه و بیش‌ترین فراوانی (8/48 درصد) در میان پیامدهای اختلالات خواب دانشجویان، احساس خستگی و عدم احساس نشاط در طول روز بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست‌آمده، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای بررسی علل اختلال خواب دانشجویان و کاهش پیامدهای سوء ناشی از آن که تاثیر مستقیم روی پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانشجویان دارد، بسیار بااهمیت و نیازمند توجه جدی مسئولین ذیربط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of sleep disorder and its causes and effects on students residing in Jahrom University of Medical Sciences dormitories, 2008

نویسنده [English]

  • Rasool Eslami Akbar

چکیده [English]

The students' academic life is one of the periods accompanied by entering a new social context, new educational assignments and change in the place of sleep, all causing sleep disorders and the related adverse outcomes. The present study was conducted aiming at investigating the prevalence of sleep disorders, its causes and related outcomes among the students living in Jahrom University of Medical Sciences dormitories in 2008. Material and Methods: In this cross-sectional study, the data were gathered from the students living in dormitories of Jahrom university of medical sciences (n=418), using a self-report questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were already determined. Census method was used for sampling. The data were analyzed in SPSS, version 14 using descriptive statistics and χ2. Results: The results showed that 88.9 % of the female student and 84.5 % of the male ones residing in Jahrom University of Medical Sciences dormitories suffered from sleep disorders. The most cause of sleep disorders in deferent majors was the existing poor physical condition in dormitories and the most outcomes of sleep disorders were feeling of fatigue and lack of good mood during the day (48.8). Conclusion: Based on the findings of this study, a survey of the causes of sleep disorders and devising strategies to decrease the adverse outcome of sleep disorders, which have a direct effect on the students' academic promotion and learning, are of great importance. This requires the authorities' attention followed by some effective measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep disorders
  • students
  • Causalities