کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
بررسی فراوانی سویه‌های مولد ژن‌های rhlI ,rhlR ,algD و aprA در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بیمارستان‌های جنوب فارس

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-47

کرامت دری؛ فرزان مدرسی؛ محمد رضا شکیبایی؛ الهام معظمیان


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-25

10.52547/jmj.17.4.17

زکیه صیفوری؛ نادیا کاظمی پور


ژن مقاوم به متی سیلین و موپیروسین در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان شهرستان داراب با روش Multiplex PCR

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 35-42

10.52547/jmj.17.3.35

هوشنگ جمالی


شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی به روش Multiplex PCR در شهرستان جهرم

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 10-16

10.52547/jmj.16.3.10

مجتبی اکرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ ساناز رضائیان


تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سال 1394 در شهر زاهدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-15

10.29252/jmj.15.1.7

جواد ادبی؛ شهرام شهرکی زاهدانی؛ محمد بکائیان؛ حامد طهماسبی


بررسی تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه های کلینیکی در شهرستان زاهدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 36-42

10.29252/jmj.15.1.36

سارا جلیلیان؛ فرخ رخ بخش زمین


شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از تجهیزات پزشکی و نمونه های بالینی در بیمارستانهای جهرم با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولار

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 43-50

10.29252/jmj.14.2.43

ابوطالب نیکپور؛ منوچهر شبانی؛ اکبر کاظمی؛ مریم مهندسی؛ رویا ارشادپور؛ هادی رضائی یزدی


بررسی فنوتیپی و مولکولار مقاومت به بتالاکتام ها در نمونه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-63

10.29252/jmj.14.1.55

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان؛ جواد ادبی


میزان مقاومت اسینتوباکترهای جداشده از زخم های سوختگی نسبت به سیپروفلوکساسین وبرخی از آنتی بیوتیک های مطرح دردرمان

دوره 7، شماره 3، خرداد 1388، صفحه 48-58

10.29252/jmj.7.3.48

نیما حسینی جزنی؛ همایون بابازاده؛ حمیدرضا خلخالی