دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 60، تیر 1401 
اثر مهاری اینترفرون بتا در آزاد سازی میکروپارتیکل های مشتق از سلول های اندوتلیال در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس

صفحه 1-9

اکبر هاشمی طیر؛ مریم جلالی؛ مریم کامروان


شناسایی ژن های اختصاصی کارسینوم سلول کلیوی و تایید آزمایشگاهی بیان آن ها در رده سلولی ACHN در حضور توکسین seh باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

صفحه 10-20

مریم صفرپوردهکردی؛ عباس دوستی؛ محمد سعید جامی


ارزیابی اثر هایپرترمی بر تکثیر، بقا و بیان ژن‌های مرتبط با خصوصیات بنیادینگی، مسیر سیگنالینگ Wnt و آپوپتوز در سلول‌های بنیادی سرطان کولورکتال

صفحه 21-30

بهناز ولی بیگی؛ عباس بهزاد-بهبهانی؛ محسن فروزانفر؛ فرزانه ضرغام پور؛ مجتبی جعفری نیا


بررسی ارتباط تغییرات مودیک وتورم مفصل بر پیامد های بالینی، عملکردی و پایداری ستون فقرات در بیماران عمل شده دژنراتیو لومبار

صفحه 31-38

سیدرضا موسوی؛ اعظم سلیمانی؛ مجیدرضا فرخی؛ عطاء الله روحی؛ فاطمه کریمی


بررسی فراوانی سویه‌های مولد ژن‌های rhlI ,rhlR ,algD و aprA در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بیمارستان‌های جنوب فارس

صفحه 39-47

کرامت دری؛ فرزان مدرسی؛ محمد رضا شکیبایی؛ الهام معظمیان


شیوع ایمنی اکتسابی طبیعی نسبت به استرپتوکوکوس نمونیا در بیماران همودیالیزی جهرم، ایران – سال 1400

صفحه 48-54

مسیح الله شاکری؛ وحید رحمانیان؛ نونا حسین نژاد؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


ارتباط اینترلوکین 17 و فاگوزوم با ترمیم بعد از انفارکتوس حاد میوکارد

صفحه 55-61

میرزاعلی مفضل جهرمی؛ کیمیا رسولی پور؛ زهرا استخر؛ حامد میر؛ اباذر روستازاده


تاثیر اسانس و عصاره‌های متانولی، اتیل استاتی و هگزانی چویل (Ferulago angulata) بر تک‌یاخته تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون‌تنی

صفحه 62-69

مهدی اکبری؛ دارا دستان؛ محمد فلاح؛ محمد متینی