بررسی ارتباط تغییرات مودیک وتورم مفصل بر پیامد های بالینی، عملکردی و پایداری ستون فقرات در بیماران عمل شده دژنراتیو لومبار

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران

2 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی کازرون، کازرون، ایران

3 استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دستیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه:  هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین تغییرات مودیک و تورم مفصل و همچنین رابطه آن با پایداری ستون فقرات لومبار در بیمارانی بود که به دلیل اختلالات دژنراتیو تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
روش کار:  این مطالعه مشاهده ای روی داده های جمع آوری شده به صورت گذشته نگر از پرونده ۱۱۶ نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید چمران شیراز در بین سال های 1396 تا 1399 انجام شد.  پرونده بیماران در ابتدا از نظر متغیرهای زمینه ای میزان تورم مفصل (Facet Effusion)، تغییرات مودیک و نوع عمل بررسی شد. بیماران پس ازشش ماه تحت بررسی بالینی و تصویربرداری قرار گرفتند و پایداری ستون فقرات بررسی شد.داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: شیوع ناپایداری 6 ماهه در این مطالعه بسیار کم بود (1 بیمار، 0.86 درصد) و تنها بیماری که دچار ناپایداری ستون فقرات شده بود، جراحی لامینکتومی در سطح 2 انجام داده بود؛ دیسککتومی نشده بود و تغییرات مودیک در زمان جراحی نداشت. مقدار Facet Effusion و Dynamic angulation این بیمار به ترتیب 1.50 میلی متر و 5 میلی متر بود و Dynamic Translation  و vacuum sign نداشت.  مقدار میانگین Dynamic angulation ،Facet Effusion و Dynamic Translation در کل بیماران به ترتیب برابر 0.58 ± 1.56، 2.67±5 و 0.51±3 میلی متر بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با توجه به شیوع بسیار پایین ناپایداری در پیگیری شش ماهه نمی تواند برای نتیجه گیری در مورد عوامل موثر در برور ناپایداری کمر مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به مطالعات گسترده تری است.  با این حال، دلایل شیوع بسیار پایین ناپایداری کمری در این مطالعه به عوامل متنوع دیگری و از جمله روش جراحی ارتباط داشته که می تواند با سایر مطالعات با شیوع ناپایداری بیشتر مورد مقایسه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship of modic change and effusion of facet effects on clinical, functional and stability of spine in operated patients with lumbar degenerative diseases

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Mousavi 1
  • Azam Soleimani 2
  • Majid Reza Farrokhi 3
  • Ataolah Rouhi 4
  • Fatemeh Karimi 1

1 Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Kazerun Islamic Azad University of Medical Sciences. Kazerun. Iran

3 Professor, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Resident, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between Modic changes and facet effusion and
its relationship with lumbar spine stability in patients who underwent surgery for degenerative disorders.
Materials and Methods: This observational study was performed on retrospectively collected data from the records of 116
patients referred to Shahid Chamran Hospital in Shiraz between 2016 and 2019. Patients' records were initially queried for demographic data, facet effusion extent, modic changes and type of operation. Patients underwent clinical examination and imaging after 6 months and spinal stability was assessed. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistical tests.
Results: The prevalence of 6-month instability in this study was very low (1 patient, 0.86%) and the only patient with spinal instability underwent level 2 laminectomy with no discectomy nor Modic changes at the time of surgery. His facet effusion was 1.50 mm; He had a dynamic angulation of 5 mm and no dynamic translation or vacuum sign. Mean facet effusion, dynamic angulation and dynamic translation in all patients were 1.56±0.58, 5±2.67 and 3 ± 0.51 mm, respectively.
Conclusion: The findings of this study due to the very low prevalence of instability in 6-month follow-up cannot be used to draw a conclusion about the factors affecting lumbar instability and advanced studies are needed. However, the reasons for the very low prevalence of lumbar instability in this study may be related to surgical technique and a wide variety of other factors that can be compared with other studies with a higher prevalence of instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modic Changes
  • Fast Effusion
  • Spinal Stability
1. Hadizadeh Kharazi H, Saedi D. A study of prevalence of mri finding in patients with degenerative discovertebral low back pain. Razi Journal of Medical Sciences. 2002;9(28):139-48. 2. Shinto K, Minamide A, Hashizume H, Oka H, Matsudaira K, Iwahashi H, et al. Prevalence of Facet Effusion and Its Relationship with Lumbar Spondylolisthesis and Low Back Pain: The Wakayama Spine Study. Journal of pain research. 2019;12:3521. 3. Ramasamy A, Martin ML, Blum SI, Liedgens H, Argoff C, Freynhagen R, et al. Assessment of patient-reported outcome instruments to assess chronic low back pain. Pain Medicine. 2017;18(6):1098-110. 4. Azevedo VD, Silva RMF, Borges SCdC, Fernandes MdSV, Miñana-Signes V, Monfort-Pañego M, et al., editors. Evaluation Instruments for Assessing Back Pain in Athletes: A Systematic Review Protocol. Healthcare; 2020: Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 5. Zhang Y-H, Zhao C-Q, Jiang L-S, Chen X-D, Dai L-Y. Modic changes: a systematic review of the literature. European Spine Journal. 2008;17(10):1289-99. 6. Xu L, Chu B, Feng Y, Xu F, Zou Y-F. Modic changes in lumbar spine: prevalence and distribution patterns of end plate oedema and end plate sclerosis. The British journal of radiology. 2016;89(1060):20150650. 7. Ragurajaprakash K. Vertical Spinal Instability-Advanced Neuromuscular therapy protocol. Interdisciplinary Neurosurgery. 2021:101165. 8. Chirchiglia D, Chirchiglia P, Murrone D. Postural instability after lumbar spinal surgery: are there any predictive factors? A case control study. Chinese Neurosurgical Journal. 2018;4(1):1-5. 9. Lv B, Yuan J, Ding H, Wan B, Jiang Q, Luo Y, et al. Relationship between endplate defects, modic change, disc degeneration, and facet joint degeneration in patients with low back pain. BioMed research international. 2019;2019. 10. Fields AJ, Battié MC, Herzog RJ, Jarvik JG, Krug R, Link TM, et al. Measuring and reporting of vertebral endplate bone marrow lesions as seen on MRI (Modic changes): recommendations from the ISSLS Degenerative Spinal Phenotypes Group. European Spine Journal. 2019;28(10):2266-74. 11. Ghodsi SM, Rouhani R, Abdollahzade S, Khadivi M, Jouibari MF. Frequency of vertebral endplate modic changes in patients with unstable lumbar spine and its effect on surgical outcome. Asian spine journal. 2015;9(5):737. 12. Hayashi T, Daubs MD, Suzuki A, Scott TP, Phan KH, Ruangchainikom M, et al. Motion characteristics and related factors of Modic changes in the lumbar spine. Journal of Neurosurgery: Spine. 2015;22(5):511-7. 13. Hamdan T, Abdul Hassan A. Spinal Instability following Multilevel Decompressive Laminectomy without Fusion for Degenerative Lumbar Canal Stenosis. World J Surg Surgical Res 2020; 3.1193. 14. Kumar R, Sankhla S, Meena R, Yadav L, Meena U, Maheshwari V. Evaluation of Spinal Instability after Single Level Fenestration Discectomy: A Prospective Study. J Dental Med Sci. 2016;15(8):44-7. 15. Yang JC, Kim SG, Kim TW, Park KH. Analysis of factors contributing to postoperative spinal instability after lumbar decompression for spinal stenosis. Korean Journal of Spine. 2013;10(3):149. 16. Lattig F, Fekete TF, Kleinstück FS, Porchet F, Jeszenszky D, Mannion AF. Lumbar facet joint effusion on MRI as a sign of unstable degenerative spondylolisthesis: should it influence the treatment decision? Clinical Spine Surgery. 2015;28(3):95-100. 17. Lattig F, Fekete TF, Grob D, Kleinstück FS, Jeszenszky D, Mannion AF. Lumbar facet joint effusion in MRI: a sign of instability in degenerative spondylolisthesis? European Spine Journal. 2012;21(2):276-81.