دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1398 
شناسایی گونه های کمپیلوباکتر در مرغ های کشتارگاه های جهرم در سال 96-1395.

صفحه 1-6

10.52547/jmj.17.3.1

محمد پوراحمدی؛ ریحانه روحی جهرمی؛ فرهاد مرادی؛ ذبیح اله فرجی؛ محسن فرهنگ زرگر؛ بهاره رازقی حقیقی


اثر روان درمانی یکپارچه نگر بر تصویر بدنی، خوردن آگاهانه، رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق

صفحه 7-16

10.52547/jmj.17.3.7

خدیجه باباخانی؛ شهرام وزیری؛ بیوک تاجری؛ فرح لطفی کاشانی؛ طاهره رنجبری پور


تأثیر عصاره ریز جلبک اسپیرولینا بر روی بیان ژن ضد آپوپتوتیک Bcl-2 در رده سلولی سرطان مغز

صفحه 17-25

10.52547/jmj.17.3.17

مهسا کاوسی؛ دلناز فاطمی


تغییرات بیانی ژن CD44 و افزایش میزان آپوپتوز در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در شرایط بی‌وزنی شبیه سازی شده

صفحه 26-34

10.52547/jmj.17.3.26

زهرا حاج ابراهیمی؛ مریم صلواتی فر


ژن مقاوم به متی سیلین و موپیروسین در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان شهرستان داراب با روش Multiplex PCR

صفحه 35-42

10.52547/jmj.17.3.35

هوشنگ جمالی


اثر تزریق داخل وریدی هیدروکورتیزون و لیدو کایین 2% بر درد پس از تزریق پروپوفول: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور

صفحه 43-49

10.52547/jmj.17.3.43

مهرداد ملک شعار؛ هاشم جری نشین؛ مجید وطن خواه