اثر روان درمانی یکپارچه نگر بر تصویر بدنی، خوردن آگاهانه، رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار،گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار،گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، چاقی یکی از معضلات سلامتی و عامل خطرساز برای بسیاری از بیماری ها است و با افزایش شیوع چاقی به راهبردهای روانشناختی موثر برای مقابله با این مشکل نیاز می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر در افراد چاق انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون،  -پس آزمون با گروه کنترل و  پیگیری بعد گذشت 3 ماه از مداخله بود. 30  نفر زنان چاق به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله آموزشی به مدت 9 جلسه 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش انجام شد و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر قبل و بعد از مداخله استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: براساس تحلیل کوواریانس مشخص گردید که گروه آزمایش و گروه شاهد بعد از مداخله از لحاظ متغیرهای تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر تفاوت معنی داری با هم دارند. میانگین نمره هر سه متغیر (تصویر بدنی، خوردن آگاهانه، رضایت از درمان و درمانگر) در هر دو گروه تحت مطالعه در پیش آزمون تفاوتی با هم نداشتند (p>0.05)، ولی در پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار (p=0.001) و بهبود شرایط مشاهده شد. تفاوت بین نمره میانگین دو گروه در پس آزمون در متغیر تصویر بدنی و مرحله پیگیری به ترتیب 8.40 و 6.260؛ در متغیر خوردن آگاهانه 28.86- و 32.33- ؛ و برای متغیر رضایت از درمان و درمانگر 2.53 و 4.80 بود.
نتیجه گیری: روان درمانی یکپارچه نگر می تواند بر روی تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر افراد تاثیر داشته باشد و با استفاده از این روش ممکن است بتوان نگرش افراد چاق را در این موارد تغییر داد و بهبود بخشید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Integrative Psychotherapy on Body Image, Mindful Eating and Satisfaction of Therapy and Therapist in Obese women

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Babakhani 1
  • Shahram Vaziri 2
  • Biuok Tajeri 3
  • Farah Lotfikashani 4
  • Tahereh Ranjbarpour 5

1 PhD Student in Health Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj Iran

4 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

5 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, obesity is one of the health problems and risk factors for many diseases and with increasing
prevalence of obesity necessary to prioritize effective psychological strategies to deal with this problem. The purpose of this study was to determine the effect of intervention integrative psychotherapy on body image, mindful eating, and satisfaction of treatment and therapist in obese individuals.
Materials and Methods: This quasi-experimental study with pre- and post-test design with control group and follow-up structure was performed 3 months after intervention. Thirty obese women were selected and randomly divided
into two groups; intervention (n = 15) and control (n = 15). Intervention of training was done in nine session of 90 minutes for experimental group and the control group received any intervention. Body image, mindful eating and satisfaction of treatment and therapist questionnaires, were used for data collection before and after the intervention. Co-variance test were used for statistical analysis of data.
Results: Findings of the analysis of variance indicated that there is a significant difference in body image and mindful eating and satisfaction with therapy and therapist after intervention between two groups. There were no difference the mean values of the variables (body image, mindful eating, satisfaction with therapy and therapist) at pre-test phase between two study groups, but in post-test and follow-up phases there was a significant difference (p= 0.001) and improvement was observed. The difference of mean values of two groups in body image at post- test and follow-up phase respectively was 8.40 and 6.260 scores, in mindful eating variable was -28.86 and -32.33 scores, follow-up phase and for satisfaction of therapy and therapist variable was 2.53 and 4.80 scores.
Conclusion: Integrative psychotherapy can affect the body image, mindful eating and satisfaction of therapy and
therapist of people and by using this method, the attitudes of obese women may be able to changed and improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychotherapy
  • Integrative
  • Obesity
1. Iceta, S., et al., Ghrelin concentration as an indicator of eating-disorder risk in obese women. Diabetes & metabolism, 2019. 45(2): p. 160-166. 2. van den Akker, K., G. Schyns, and A. Jansen, Altered appetitive conditioning in overweight and obese women. Behaviour research and therapy, 2017. 99: p. 78-88. 3. Godfrey, K.M., et al., Heart rate variability and emotion regulation among individuals with obesity and loss of control eating. Physiology & behavior, 2019. 199: p. 73-78. 4. Drieberg, H., et al., An examination of direct, indirect and reciprocal relationships between perfectionism, eating disorder symptoms, anxiety, and depression in children and adolescents with eating disorders. Eating behaviors, 2019. 32: p. 53-59. 5. Wellman, J.D., et al., Sex differences in the relationships among weight stigma, depression, and binge eating. Appetite, 2019. 133: p. 166-173. 6. Latner, J.D. and E.C. Stefano, Obesity Stigmatization and the Importance of the Research of AJ Stunkard. Current obesity reports, 2016. 5(1): p. 121-125. 7. Nayir, T., et al., Does body image affect quality of life?: A population based study. PloS one, 2016. 11(9): p. e0163290. 8. Grogan, S., Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. 2016: Routledge. 9. Vittengl, J.R., Mediation of the bidirectional relations between obesity and depression among women. Psychiatry research, 2018. 264: p. 254-259. 10. O'Reilly, G.A., et al., Mindfulness‐based interventions for obesity‐related eating behaviours: a literature review. Obesity reviews, 2014. 15(6): p. 453-461. 11. Miller, C.K., Mindful eating with diabetes. Diabetes Spectrum, 2017. 30(2): p. 89-94. 12. Butryn, M.L., et al., Mindfulness and its relationship with eating disorders symptomatology in women receiving residential treatment. Eating behaviors, 2013. 14(1): p. 13-16. 13. Lattimore, P., et al., ‘I can’t accept that feeling’: Relationships between interoceptive awareness, mindfulness and eating disorder symptoms in females with, and at-risk of an eating disorder. Psychiatry research, 2017. 247: p. 163-171. 14. Pintado, S. and P. Rodríguez, Mindful Eating and its relationship with body mass index, binge eating, anxiety and negative affect. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 2017. 8(2). 15. Fortin, M., J.-M. Bamvita, and M.-J. Fleury, Patient satisfaction with mental health services based on Andersen’s Behavioral Model. The Canadian Journal of Psychiatry, 2018. 63(2): p. 103-114. 16. Lin, F.-H., et al., Empirical research on Kano’s model and customer satisfaction. PloS one, 2017. 12(9): p. e0183888. 17. Tryon, G.S., Goals and psychotherapy research. Working with goals in counselling and psychotherapy, 2018: p. 87-109. 18. Geller, J., et al., S ocial support satisfaction in adults with eating disorders: D oes stance matter? International Journal of Eating Disorders, 2017. 50(7): p. 842-846. 19. Petroni, M.L., et al., Long-term treatment of severe obesity: are lifestyle interventions still an option? Expert review of endocrinology & metabolism, 2017. 12(6): p. 391-400. 20. Thorne, F.C., Principles of personality counseling; an electric viewpoint. 1950. 21. Kashani, F.L., et al., Effectiveness of four-factor psychotherapy in decreasing distress of women with breast cancer. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014. 159: p. 214-218. 22. Divac Jovanovic, M. and D. Svrakic, Integrative treatment of personality disorder. Part I: Psychotherapy. Psychiatria Danubina, 2017. 29(1): p. 2-13. 23. Shamkoeyan, L., et al., The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma). Razi Journal of Medical Sciences, 2018. 25(6): p. 63-75. 24. Haliburn, J., J. Stevenson, and S. Halovic, Integration in the psychodynamic psychotherapy of severe personality disorders: The Conversational Model. Journal of personality disorders, 2018. 32(1): p. 70-86. 25. Leuteritz, K., et al., Therapeutic alliance and treatment outcome in psychodynamic psychotherapy of depressed breast cancer patients: the same old story or different from other populations? Breast Cancer, 2017. 24(6): p. 765-773. 26. Abreu, L., et al., Distributed health literacy among people living with type 2 diabetes in Portugal: Defining levels of awareness and support. Health & social care in the community, 2018. 26(1): p. 90-101. 27. Awad, A.G. and L.N. Voruganti, Body weight, image and self-esteem evaluation questionnaire: development and validation of a new scale. Schizophrenia research, 2004. 70(1): p. 63-67. 28. Framson, C., et al., Development and validation of the mindful eating questionnaire. Journal of the American Dietetic Association, 2009. 109(8): p. 1439-1444. 29. PONDEH, N.A.A., Y.A. ATTARI, and D. HOSSEIN, FACTORIAL STRUCTURE AND RELIABILITY OF EATING MINDFULLY QUESTIONNAIRE (EMQ) AMONG MARRIED WOMEN WITH OVERWEIGHT AND OBESITY. 2018. 30. Attkisson, C.C. and T. Greenfield, The client satisfaction questionnaire (CSQ) scales. Outcome assessment in clinical practice. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1995: p. 2-10. 31. Sanaei, B., A. Hooman, and S. Alaghmand, Family and marriage measurement scales. Tehran: Besat Publications, 2008. 32. Asem, F.M., F.L. Kashani, and S. Vaziri, The effectiveness of four-factor therapy: the relationship of therapy, therapy expectation, increasing awareness and ordered behavior on reducing marriage conflicts. Academic journal of interdisciplinary studies, 2017. 6(2): p. 119-127. 33. Haider Ali,H. Statistical inference in behavioral research. Tehran: Samt publication. 2004. 34. Velotta, N. and P. Schwartz, Developing an Integrative Approach to Female Sexual Desire: The Advances and Drawbacks of Relational and Bodily Experiences Theory. Archives of sexual behavior, 2019. 48(6): p. 1715-1718. 35. Wu, B., et al., An integrative approach to investigate the association among high-sensitive C-reactive protein, body fat mass distribution, and other cardiometabolic risk factors in young healthy women. Methods, 2018. 145: p. 60-66. 36. Dunn, C., et al., Mindfulness approaches and weight loss, weight maintenance, and weight regain. Current obesity reports, 2018. 7(1): p. 37-49. 37. Warren, J.M., N. Smith, and M. Ashwell, A structured literature review on the role of mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating behaviours: effectiveness and associated potential mechanisms. Nutrition research reviews, 2017. 30(2): p. 272-283. 38. Hanson, P., et al., Application of mindfulness in a tier 3 obesity service improves eating behavior and facilitates successful weight loss. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2018. 104(3): p. 793-800. 39. Munir Khan, M. and N. Beail, Service user satisfaction with individual psychotherapy for people with intellectual disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 2013. 7(5): p. 277-283. 40. von Schoen-Angerer, T., et al., Acceptance, satisfaction and cost of an integrative anthroposophic program for pediatric respiratory diseases in a Swiss teaching hospital: An implementation report. Complementary therapies in medicine, 2018. 40: p. 179-184. 41. Akbari, M., F. Lotfi Kashani, and S. Vaziri, The efficacy of four-factor psychotherapy on increasing sexual self-esteem in breast cancer survivors. Iranian Journal of Breast Disease, 2017. 10(1): p. 48-60. 42. Klainin-Yobas, P., et al., Examining the predicting effect of mindfulness on psychological well-being among undergraduate students: A structural equation modelling approach. Personality and Individual Differences, 2016. 91: p. 63-68.