دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1391 
اثر دفروکسامین در بقاء موش‌های مبتلا به پریتونیت القائی

صفحه 1-6

10.29252/jmj.10.1.1

محمدصادق صنیع جهرمی؛ سیدمحمد حسینی پناه؛ پوران حاجیان


تأثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نفس دوره نوجوانی

صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.1.7

مسعود بحرینی؛ شرافت اکابریان؛ فریبا قدس بین؛ محمدرضا یزدان خواه فرد؛ مسعود محمدی باغملایی


ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی کاتچین، نانو ذره اکسید روی و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر سویه استاندارد سودوموناس آئروجینوزا

صفحه 13-19

10.29252/jmj.10.1.13

مینا سعادت؛ شهلا رودبار محمّدی؛ محمدحسین یادگاری؛ مهدی اسکندری؛ رمضانعلی خاوری نژاد


خصوصیات دموگرافیک و تیتر آزمون رایت در بیماران درمان شده با تشخیص تب مالت

صفحه 20-25

10.29252/jmj.10.1.20

مرتضی پوراحمد؛ سید محمدکاظم تدین؛ سارا فدایی؛ هایده پروین


اثر اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 26-32

10.29252/jmj.10.1.26

محمدجواد حسین زاده عطار؛ حسین حاجیان فر؛ احمد باهنر؛ کاظم محمد؛ سیدعلی کشاورز؛ محمدحسن انتظاری؛ غلامرضا عسکری


تأثیر روش های تمرینی ویبریشن، تسهیل عمقی عصبی عضلانی و روش ترکیبی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ

صفحه 33-39

10.29252/jmj.10.1.33

سیاوش دست‌منش؛ محمدرضا بیات؛ سید صدرالدین شجاع‌الدین


بررسی تأثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال 1388

صفحه 40-45

10.29252/jmj.10.1.40

سیدمنصور کشفی؛ علی خانی جیحونی؛ مریم یزدان خواه


مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران

صفحه 46-52

10.29252/jmj.10.1.46

فروغ ریاحی؛ فاطمه امینی؛ محمد صالحی ویسی


تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه

صفحه 53-59

10.29252/jmj.10.1.53

محمود کریمی؛ مهدی جلالی؛ شمس الدین نیکنامی؛ فرخنده امین شکروی؛ صدیقه السادات طوافیان