کلیدواژه‌ها = استروژن
ارزیابی اثر حفاظتی عصاره الکلی ژل آلوئه ورا بر تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون در مدل MS تجربی موش صحرایی ماده

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 46-51

10.29252/jmj.13.3.46

الهام رحمانیان کوشککی؛ مینا تجلی


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های محرک فولیکولی و استروژن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 39-44

10.29252/jmj.13.2.6

حسین کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ آناهیتا ابراهیمیان


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبل بر شروع اووژنز و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-51

10.29252/jmj.11.4.6

سمانه معتمد جهرمی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر جهرمی


مقایسه متابولیت‌های استروژن در زنان یائسه فعال و غیر فعال

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 29-35

10.29252/jmj.11.2.4

امیرحسین حقیقی؛ رویا عسکری؛ مهدی هدایتی؛ اسماء دامن پاک


تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 7-12

10.29252/jmj.10.4.7

مریم پورفرید؛ حجت اله کریمی جشنی؛ فرهنگ هوشمند