مقایسه متابولیت‌های استروژن در زنان یائسه فعال و غیر فعال

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

مقدمه: فعالیت بدنی منظم احتمالاً می‌تواند در متابولیسم استروژن تغییر ایجاد کند. هدف تحقیق حاضر مقایسه متابولیت های استروژن در زنان یائسه فعال و غیر فعال بود. روش کار: 75 زن یائسه بر اساس پرسش نامه فعالیت بدنی بک در دو گروه فعال و غیرفعال قرار گرفتند. از افراد در حالت ناشتا خون-گیری به عمل آمد و غلظت‌های سرمی متابولیت های 2- هیدروکسی استرون (2 OHE1) 2-hydroxyestron، 16- آلفا هیدروکسی استرون 16 OHE1)) 16- hydroxyestron و نسبت 2- هیدروکسی استرون به 16 آلفا- هیدروکسی استرون (16 OHE1 / 2 OHE1) اندازه گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در زنان یائسه فعال در مقایسه با زنان یائسه غیرفعال، میزان متابولیت 2- هیدروکسی استرون و نسبت 2- هیدروکسی استرون به 16 آلفا- هیدروکسی استرون به طور معناداری بالاتر و میزان متابولیت 16 آلفا- هیدروکسی استرون پایین‌تر است. نتیجه گیری: انجام طولانی مدت فعالیت‌های بدنی می‌تواند با تأثیر بر متابولیت های استروژن خطر سرطان پستان را در زنان یائسه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of estrogen metabolites between active and inactive postmenopausal women

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Haghighi 1
  • Rouya Askari 1
  • Mahdi Hedayati 2
  • Asmae Damanpak 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: Regular physical activity may alter estrogen metabolism. The aim of the present study was to compare estrogen metabolites between active and inactive postmenopausal women. Materials and Methods: 75 postmenopausal women were asked to fill in the Beck questionnaire. Based on the questionnaire scales, they were divided into two groups: active and inactive. Blood samples were taken in fasting state from all subjects and serum concentration of 2-hydroxyestron and 16-hydroxyestron metabolites and their ratios measured. Independent t-test was used for data analysis. Results: The results showed that 2-hydroxyestron metabolite level and 2-hydroxyestron/16-hydroxyestron ratio were significantly higher among active postmenopausal women than inactive postmenopausal women but 16-hydroxyestron metabolite level was significantly lower among active postmenopausal women than inactive postmenopausal women. Conclusion: It is concluded that long-term physical activity can reduce breast cancer risk in postmenopausal women through influencing the estrogen metabolites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • Metabolites
  • Estrogen
  • Postmenopausal
  • Cancer