تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: آلوئه‌ورا یا صبر زرد گیاهی پایا متعلق به خانواده سوسنیان است. برگ آلوئه‌ورا دارای خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی می‌باشد و در درمان زخم‌ها و سوختگی موثر است. در این پژوهش تأثیر احتمالی عصاره گیاه آلوئه‌ورا بر هورمون‌های پروژسترون، استروژن وگنادوتروپین در رت ماده بررسی شد. روش کار: در این مطالعه تجربی 40 سر رت ماده بالغ از نژاد ویستار با وزن متوسط 20±180 گرم به پنج گروه:کنترل، شاهد و گروه های تجربی 1 و 2 و 3 تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد فقط 2 میلی لیتر آب مقطر و گروه های تجربی به ترتیب 50 و 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن، عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا به صورت خوراکی به مدت 10 روز (معادل دو چرخه جنسی) دریافت کردند. در پایان دوره، رت ها با اتر بیهوش شدند و خون گیری از بطن به عمل آمد. سپس سرم آن جدا و غلظت سرمی هورمون‌های استروژن، پروژسترون، لوتئینی و هورمون تحریک‌کننده فولیکولی با استفاده از روش رادیوایمونواسی اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان غلظت سرمی هورمون استروژن در گروه های تجربی 2 (100 میلی گرم) و 3 (200 میلی گرم) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0>P)، ولی میزان غلظت سرمی هورمون‌ پروژسترون، هورمون لوتئینی و هورمون تحریک کننده فولیکولی در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، احتمالاً عصاره آلوئه‌ورا با دارا بودن ترکیبات فیتواستروژنی از جمله بتاسیتوسترول خاصیت استروژن زایی دارد و می‌تواند باعث افزایش میزان هورمون استروژن شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of Aloe Vera sap on progesterone, estrogen and gonadotropin in female rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Poorfarid 1
  • Hojat Karimi Jashni 2
  • Farhang Houshmand 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Aloe Vera or yellow Sabr is a durable plant belonging to Sousanian family. This plant has a strange potential to treat scars and burns. Aloe Vera leaf has antimicrobial and anticancer attributes. This study is designed to assess the probable effects of Aloe Vera sap on progesterone, estrogen and gonadotropin in female rats. Materials and Methods: In this experimental study, 40 female rats with the mean weight of 180 ± 20 gr were divided into five groups of control, sham, and intervention groups 1, 2, and 3. The control group did not receive any drug. The sham group only received 2 ml distilled water. Intervention groups received 50, 100 and 200 mg/ kg hidroalcoholic extract of Aloe Vera during 10 days orally (equal to 2 sexual cycles). Finally, the rats were anesthetized using ether and blood samples were taken through their ventricles. Blood serum was extracted and the serum concentration of estrogen, progesterone, luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) was measured using immunoassay. Data were analyzed using one-way ANOVA. Results: The mean serum level of estrogen was significantly higher in intervention groups 2 (100 mg) and 3 (200 mg) compared to the control group (P<0.05). No significant difference was found between the intervention groups and control group for serum level of progesterone, LH and FSH. Conclusion: Given these findings, the Aloe Vera sap may have favorable effects on estrogen synthesis due to its phytoestrogen components such as beta sitosterol, and can increase the estrogen level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe vera
  • Estrogen
  • progesterone
  • Gonadotropins
  • Rat