کلیدواژه‌ها = وزن بدن
تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


کاهش وزن بدن موش های صحرایی نر تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا به دلیل افزایش غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-37

شیوا صالح؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ حسنعلی عابدی؛ مهساسادات سرورزاده؛ حسین کارگر جهرمی


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-20

10.29252/jmj.13.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ حمیدرضا دولتخواه


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 9-17

10.29252/jmj.12.4.2

ملیحه حاجیانی؛ حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه