بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه و هدف: چاقی یک بیماری مزمن است که شیوع آن در سراسر جهان در حال افزایش بوده و منجر به بروز بسیاری از بیماری ها نظیر دیابت، بیماری های قلبی – عروقی، فشارخون و برخی از سرطان ها می شود. روش های بسیار متنوعی برای درمان چاقی پیشنهاد و اجرا می شود که یکی از آن ها گیاه درمانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر سطح سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه مساوی : کنترل (بدون دریافت هیچ ماده ای)، شاهد(دریافت کننده 1 میلی لیتر آب مقطر) ، گروه تجربی 1( دریافت کننده mg/kg 20 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب)، گروه تجربی 2(دریافت کننده mg/kg 40 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب) و گروه تجربی 3 (دریافت کننده mg/kg 80 عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب) تقسیم شدند. در گروه های تجربی عصاره به مدت 28روز و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در روز بیست و نهم از موش ها جهت بررسی سطح سرمی هورمون لپتین خونگیری به عمل آمد. وزن موش ها نیز در طول دوره آزمایش به صورت روزانه اندازه گیری شد.
یافته ها: تزریق عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب به صورت وابسته به دوز باعث افزایش معنادار سطح سرمی لپتین و کاهش معنادار دریافت غذا و وزن بدن نسبت به گروه کنترل می شود ( p < 0/05).
نتیجه گیری: عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب از طریق افزایش سطح سرمی هورمون لپتین سبب کاهش وزن بدن می شود.

واژگان کلیدی: ثعلب، لپتین ، وزن بدن، موش صحرایی نر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the effect of 4-weeks treatment of the aqueous extract of the roots of Salep plants on the serum concentration of leptin hormone and body weight in male rats

نویسندگان [English]

  • maliheh Hajiani 1
  • hossein kargar jahromi 1
  • zahra kargar jahromi 1
  • zahra Khabbaz Kherameh 2

چکیده [English]

Background: Obesity is a chronic disease whose incidence is increasing worldwide and has resulted in the development of many diseases including diabetes, heart – cardiovascular disease, hypertension and some cancers. A wide variety of methods have been offered to treat obesity the herbal therapy is considered as one of these methods. The aim of this study was to investigate the effect of aqueous extract of Salep plant roots on leptin serum level and body weight in male rats. Materials and Methods: In this experimental study, 50 adult male Wistar rats were selected and randomly divided into 5 groups equally: control (no drug), sham(which received 1 ml of distilled water), the experimental group 1 (receiver 20 mg / kg aqueous extract of Salep plant roots), experimental group 2 (receiving 40 mg / kg aqueous extract of Salep ) and experimental group 3 (receiver 80 mg / kg aqueous extract of Salep plant). In the experimental groups, the extract was injected intraperitoneally for 28 days. In the twenty-ninth day, the mice were bled for the assessment of leptin hormone serum level. Body weight was measured daily throughout the experiment.
Findings: the dose-dependently injection of the aqueous extract of the Salep plant roots led to a significant increase in leptin hormone serum level and significant decrease in food intake and body weight in comparison to control(p < 0.05).
Conclusion: The aqueous extract of the Salep plants roots reduces the body weight by increasing leptin hormone serum level.
Key words : Salep, Leptin, Body Weight, Male Rat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salep
  • Leptin
  • Body weight
  • Male Rat