نویسنده = زهرا کارگر جهرمی
شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی به روش Multiplex PCR در شهرستان جهرم

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 10-16

10.52547/jmj.16.3.10

مجتبی اکرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ ساناز رضائیان


بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان جهرم با روش Nested PCR در سال 1393

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-13

10.29252/jmj.13.4.7

زهرا کارگر جهرمی؛ محمدحسن دوامی؛ کاوس صلح جو؛ محمد خواجه ای؛ حسین کارگر جهرمی


تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-7

10.29252/jmj.13.2.1

حسین کارگر جهرمی؛ حجت اله کریمی جشنی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های محرک فولیکولی و استروژن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 39-44

10.29252/jmj.13.2.6

حسین کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ آناهیتا ابراهیمیان


فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم در سال 1393

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 45-50

10.29252/jmj.13.2.7

زهرا کارگرجهرمی؛ کاوس صلح جو؛ محمد حسن دوامی؛ رخشان عبیری؛ حسین کارگر جهرمی


تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های LH و پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-26

10.29252/jmj.13.1.21

کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی؛ کرامت اله صلح جو؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ مریم مهدی یار