بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان جهرم با روش Nested PCR در سال 1393

نویسندگان

1 علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: کرپتوسپوریدیوم پاروم تک یاخته ای از شاخه اپی کمپلکسا می باشد که باعث ایجاد اسهال حاد در انسان ها و حیوانات می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 117 فرد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفتند .اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه های مدفوع بیماران پس از تغلیظ با فرمالین-  اتر و رنگ آمیزی با زیل نلسون اصلاح شده از نظر وجود اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پاروم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. همچنین تمامی نمونه ها برای بررسی حضور کریپتوسپوریدیوم پاروم با روش Nested PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: از 117 فرد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد، 1 نمونه (9/%) با استفاده از هر دو روش رنگ آمیزی زیل نلسون و Nested PCR از نظر کریپتوسپوریدیوم پاروم مثبت شدند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق درصد بسیار پایین آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در افراد بزرگسال را با دو روش میکروسکوپی و مولکولی نشان می دهد. با توجه به هزینه بر بودن آزمایشات مولکولی در صورت حضور افراد مجرب در تشخیص میکروسکوپی این انگل، روش رنگ آمیزی اسید فاست اصلاح شده می تواند در تشخیص این انگل مفید باشد.

کلمات کلیدی: کریپتوسپوریدیوم پاروم، افراد بزرگسال، Nested PCR.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Cryptosporidium parvum infection in adult with acute diarrhea referred to clinical laboratories in Jahrom by Nested PCR, 2014

نویسندگان [English]

  • Kargar jahromi Zahra 1
  • Davami MohammadHassan 1
  • Solhjoo Kavous 1
  • Khajaei Mohammad 2
  • Kargarjahromi Hossein 1

1

2

چکیده [English]

Abstract:

Background & Objective: Cryptosporidium parvum is an apicomplexan protozoan parasite which causes acute diarrhea in both human and wide range of animals, no efficacious treatment have been described for it. The aim of this study is determination of Prevalence of Cryptosporidium parvum infection in adults with acute diarrhea Referred to clinical laboratories in Jahrom city by modified Ziehl-Neelsen and Nested PCR methods.

Materials & Methods:  In this descriptive study, 117 acute diarrheic patients that referred to Jahrom laboratory centers were studied. Epidemiological information of Patients were collected using a questionnaire. Stool samples of the patients concentrated by Formol-ether and after staining with modified Ziehl-Neelsen, were examined for presence of oocysts of Cryptosporidium parvum by light microscope. Also, Also, all samples were tested for the presence of Cryptosporidium parvum by Nested PCR method. The data were analyzed using  

SPSS 16 software.

Results: Of 117 adults with acute diarrhea, one case (0.9%) using both staining Ziehl Nelson and Nested PCR were positive for Cryptosporidium parvum.

Conclusion: It was observed that the percentage of contamination to this parasitis at both

microscopic and Nested PCR P methods are the same.

Keywords: Cryptosporidium Parvum , adult, Nested PCR. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cryptosporidium Parvum
  • Adult
  • Nested PCR