نویسنده = حبیب اله جوهری
بررسی اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات فیزیولوژیک و آسیب شناسی بیضه در موش های صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 21-29

اعظم نوروزی؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (zingiber officinale) بر میزان پروفایل لیپیدی موش های صحرایی نر به دنبال دریافت دوکسوروبیسین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-30

مرضیه نیاکان؛ حبیب اله جوهری؛ مهرداد شریعتی


اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 34-45

حبیب اله جوهری؛ منا والی پور؛ سمانه ذوالقدر جهرمی؛ حسین کارگر جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1-8

10.29252/jmj.12.4.1

منا والی پور؛ حبیب اله جوهری؛ سمانه ذوالقدری جهرمی؛ حسین کارگر؛ الهه سامانی جهرمی


تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 37-41

10.29252/jmj.12.4.6

حبیب اله جوهری؛ مریم خاوریان؛ مختار مختاری؛ مهسا کمالی؛ حسین کارگر جهرمی