اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 مرکز تحقیقات زؤنوز, دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

مقدمه و هدف: کبد اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیر ممکن است. سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می‌شود. یافتن آنتی اکسیدان مناسب و بررسی اثر عصاره جینسینگ به منظور کاهش عوارض ناشی از سیکلوفسفامید بر کبد به عنوان یک عضو حیاتی مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر است.
مواد و روش ها: حیوانات مورد استفاده 60 سر موش صحرایی ماده بالغ بودند که به 6 گروه 10 تایی ،گروه کنترل که دارویی دریافت نکردند. گروه‌ تجربی 1روزانه mg/kg/bw5 داروی سیکلوفسفامید، گروه تجربــی2 روزانه g/kg/bw 2 عصاره جینسینگ دریافت کردند. گروه های تجربی 3، 4 و 5 علاوه بر دریافت mg/kg/bw5 داروی سیکلوفسفامید، میزان g/kg/bw 5/0، 1،2 عصاره جینسینگ دریافت کردند. سپس از بافت کبد لام تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: درگروه کنترل سلول ها طبیعی بودند. گروه‌تجربی 1نکروز سلولی به میزان زیاد مشاهده شد. در گروه‌تجربی 2تغییری در بافت کبد مشاهده نگردید. گروه تجربی 3 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از تجربی 1 همچنین پرخونی سینوزوئیدی و ارتشاح لنفوسیتی به میزان کمتری نسبت به گروه تجربی 1 مشاهده گردید. گروه تجربی 4 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از گروه تجربی 1و 3بود. گروه تجربی 5 تخریب هپاتوسیتی در سلول‌های کبدی کمتر از گروه تجربی 1 و 4 بوده است.
نتیجه گیری: سیکلوفسفامید با مکانیسم‌های مختلف از جمله تولید گونه فعال اکسیژن باعث تخریب بافت کبد می‌گردد. عصاره‌ی جینسینگ تا حدودی باعث کاهش عوارض ناشی از آن می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hydro-alcoholic extract of ginseng on cyclophosphamide detoxification in liver tissue of adult rats

نویسندگان [English]

  • Habibollah Johari 1
  • Mona Vali Poor 2
  • Samaneh Zolghadri Jahromi 2
  • Hossein Kargar Jahromi 3
  • Elahe Samani Jahromi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Liver is a vital organ of the human bodies which continuing of life is impossible without it. Cyclophophamide is an anti-cancer drug using in chemotherapy. The purpose of this study is to find an appropriate anti-oxidant and evaluate the effect of ginseng extraction to reduce the complications of cyclophosphamide on liver.
Methods: We examined 60 adult female rats which were from wistar race. We classified our samples to six groups namely, control group which did not receive any drug, experimental group 1 which daily received 5mg/kg/bw of cyclophosphamide, experimental group 2 which received 2gr/kg/bw of ginseng extraction. In addition experimental groups of 3, 4 and 5 have received 0.5, 1 and 2 gr/kg/bw of hydro alcoholic ginseng extract together with 5mg/kg/bw cyclophosphamide. The slides were prepared by tissue processing from the liver tissue and then studied.
Results: The cells of control group were normal. In experimental group 1, hydropic swelling of the liver cells and cell necrosis was excessive. In experimental group 2, no changes were observed in liver tissue. In experimental group 3, destruction of hepatocytes in the liver cells as well as the congestion exposure and lymphocyte infiltration was observed less than the experimental group1. In experimental groups 4, hepatocyte destruction in the liver cells was less than experimental group 1 and 3. In experimental groups 5, hepatocyte destruction in the liver cells was less than the experimental groups 1 and 4.
Conclusions: Cyclophosphamide can by various mechanisms among them producing active oxygen species the reason of distraction in liver tissue, but extract of ginseng is reducing some of the complications of cyclophosphamide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclophosphamide
  • Ginseng
  • Liver
  • Rat