بررسی اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات فیزیولوژیک و آسیب شناسی بیضه در موش های صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران

3 دانشیار، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

مقدمه: قارچ کش های سیستمیک تری آزول همچون پنکونازول دارای اثر منفی بر بافت های مختلف بدن هستند. در مطالعه حاضر، اثرات حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات بافت و محور هیپوفیز-بیضه در موش های صحرایی بالغ تیمار شده با پنکونازول بررسی شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر از نژاد ویستار به شش گروه شش تایی شامل: گروه کنترل، گروه شاهد (یک میلی لیتر آب مقطر)، گروه تجربی 1 ( mg/kg 100 پنکونازول)، گروه تجربی 2 (IU/kg 1000 ویتامین D3)، گروه تجربی 3 (mg/kg 100 پنکونازول+ IU/kg 500 ویتامین D3) و گروه تجربی 4 (mg/kg 100 پنکونازول+ IU/kg 1000 ویتامین D3 ) دسته بندی شدند. در انتهای روز بیست و هشتم، نمونه خونی برای سنجش میزان سرمی هورمون های FSH ، LH و تستوسترون به روش الایزا گرفته شد و بافت بیضه نیز برای بررسی آسیب شناسی خارج شد.
یافته‌ها: میزان سرمی LH و FSH در گروه تجربی 1 در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد افزایش معناداری نشان داد (p<0.05)، اما میزان سرمی تستوسترون کاهش داشت (p<0.05). میزان سرمی LH و FSH در گروه های تجربی 3 و 4 در مقایسه با گروه تجربی 1 کاهش (p<0.05) و میزان تستوسترون سرم افزایش معناداری داشت (p<0.05). بررسی آسیب شناسی بافتی نیز نشان داد که بافت بیضه در گروه تجربی 1، تخریب و در گروه های تجربی 3 و 4 ترمیم شده است.
نتیجه ‏گیری: براساس نتایج این مطالعه، ویتامین D3 می تواند آسیب بیضه ناشی از پنکونازول را در موش های صحرایی بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Protective effects of vitamin D3 on the Physiological and histopathological changes of the testis in adult rats treated with Penconazole

نویسندگان [English]

  • Azam Nowrozi 1
  • Habibollah Johari 2
  • Mehrdad Shariati 3

1 Ph.D student, Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

2 Assistant Professor, Department of Biology, Darab Branch, Islamic Azad University, Darab, Iran

3 Associate Professor, Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

چکیده [English]

Introduction: Systemic triazole fungicides such as Penconazole have negative effects on different body tissues. In the Present study, the Protective effects of vitamin D3 on tissue changes and Pituitary-testicular axis in adult rats treated with Penconazole were investigated.
Materials and Methods: In this experimental study, male Wistar rats were divided into 6 groups of 6 including: control, sham (1 ml of distilled water), exPerimental 1 (Penconazole 100 mg/kg), experimental 2 (vitamin IU/kg 1000 D3), experimental 3 (100 mg/kg Penconazole + 500 IU/kg vitamin D3) and experimental 4 (100 mg/kg Penconazole + 1000 IU/kg vitamin D3). At the end of day 28, serum levels of LH, FSH and testosterone hormones were measured by ELISA method and the testicular tissue was removed for histoPathological examination.
Results: The serum levels of LH and FSH in experimental group 1 showed a significant increase compared to the control and sham groups (P< 0.05), but the testosterone serum level decreased (P<0.05). The serum levels of LH and FSH in experimental grouPs 3 and 4 showed a significant decrease compared to experimental group 1 (P< 0.05), but testosterone serum levels increased (P<0.05). Histopathological examination showed that in experimental group 1, the testicular tissue was destroyed; however, in experimental groups 3 and 4, the testicular tissue was recovered.
Conclusion: Based on the results of this study, vitamin D3 can improve testicular damage caused by Penconazole in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D3
  • Rat
  • Testosterone
  • Gonadotropin
  • Penconazole