تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 فسا میدان مصلی کوچه 167 پلاک 23

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

4 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

<مقدمه:گیاه بابونه گونه با ارزشی است که درطب سنتی از هزاران سال پیش برای درمان بیماری های مختلف استفاده شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره گل گیاه بابونه بر محور هیپوفیز-گناد در موش صحرایی نر بالغ بوده است. روش کار : در این مطالعه تجربی ، 45 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن متوسط 300-250گرم به پنج گروه شامل گروه کنترل ، گروه شاهد و گروه های تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند که به ترتیب مقادیر (mg/kg) 10، 20 و 40 وزن بدن، عصاره گل بابونه را به صورت درون صفاقی به مدت 14 روز متوالی دریافت کردند سپس موشها با اتر بیهوش شدند و از طریق بطن خونگیری انجام شدو در نهایت سرم خون جداسازی و غلظت سرمی هورمون های گنادوتروپین و تستوسترون به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که میزان غلظت سرمی هورمون تستوسترون در گروه های تجربی نسبت به شاهد کاهش معناداری داشته است (05/0 p≤) .از طرف دیگر میزان غلظت سرمی هورمون های گنادوتروپین در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل دارای اختلاف معنا داری نبوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه ، عصاره گل بابونه به صورت دورن صفاقی می تواند باعث کاهش ترشح هورمون های تستوسترون در موش های صحرایی نر شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of hydro alcoholic extract of Matricaria chamomilla flower on testosterone and gonadotropins hormone in adult male rat

نویسندگان [English]

  • Habibollah Johari 1
  • Maryam Khavarian 2
  • Mokhtar Mokhtari 2
  • Mahsa Kamali 3
  • Hossein Kargar Jahromi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Chamomilla plant species that are valued in traditional medicine for thousands of years has been used for the treatment of various diseases. The aim of this study was to investigate the effect of chamomilla flower extract on pituitary-gonadal axis in adult male rats. Methods: In this experimental study, 45 adult male Wistar rats with an average weight of 300-250 g divided into five groups: control group, sham group and experimental groups 1, 2 and 3 divided doses, respectively 10, 20 and 40 mg kg, intraperitoneally chamomile flower extract for 14 consecutive days to receive. After anesthesia and the ventricular blood samples were collected and the serum separated and serum gonadotropin hormone and testosterone were measured by RIA. Data were analyzed using ANOVA. Results: The seromal concentration of testosterone showed a significant decrease in experimental groups as sham (p≤ (05/0. On the other hand, the seromal concentration of gonadotropins no showed a significant variety in experimental groups as control group. Conclusion: Considering the results of this study within the peritoneal chamomile can reduce testosterone secretion in the male rat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamomilla
  • Testosterone
  • Gonadotropins
  • Rat