نویسنده = لیلی مصلی نژاد
بررسی ابعاد سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری گروهی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 35-46

حمید رضا هنرمند نیا؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ لیلی مصلی نژاد؛ عاطفه کرم زاده


ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی وبررسی اثرات شناختی آن بر دانشجویان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 52-63

10.29252/jmj.8.1.52

لیلی مصلی نژاد؛ احمد علی پور؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ سید محمد شیری


ارزشیابی آزمون تشخیصی پس از زایمان ادینبرگ

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 1-6

10.29252/jmj.7.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


مقایسه تاثیر دو روش آموزش سناریوهای بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان در مراقبت از بیماران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 41-48

10.29252/jmj.6.1.2.41

لیلی مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان


بررسی سلامت روانی زنان در دوران بارداری و فاکتورهای سایکولوژیک مرتبط با آن در شهرجهرم

دوره 5، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 23-29

10.29252/jmj.5.3.4.23

لیلی مصلی نژاد؛ امیر خشتی؛ احسان غلامی


بررسی غم پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان شیرازدر سال1382

دوره 2، شماره 2، فروردین 1384، صفحه 19-26

10.29252/jmj.2.2.5

لیلی مصلی نژاد؛ شهربانو جهانمیری؛ حمید اشکانی


بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانوادهایشان در شیراز 1382

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 15-19

10.29252/jmj.1.1.4

سعید سبحانیان؛ لیلی مصلی نژاد