بررسی ابعاد سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه بیهوشی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

3 گروه طب اورژانس، معاونت آموزشی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

4 گروه آموزش پزشکی، مدیر مرکز توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

5 کارشناس توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: در طی دو دهه اخیر بیشتر اسناد سیاستی بالا دستی کشور به لزوم ماموریت محوری، تمرکز و تمایز نهادهای علمی به منظور نیل به مرجعیت علمی تاکید داشته اند. در این راستا لازم است توانمندی های برجسته هر دانشگاه به مجامع علمی معرفی شود. هدف از مطالعه حاضر،  بررسی ابعاد سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با استفاده از مدل سلسله مراتبی تصمیم گیری گروهی بود.
روش کار: این مطالعه از طریق مدل گروهی سلسله مراتبی و تصمیم گیری خبرگان انجام شد. در ابتدا، گروه های کاری از معاونت های مختلف توانمندی ها و شاخص های سرآمدی خود را ارائه و نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت های خود را جمع بندی و به معاونت آموزشی ارسال کردند. درمرحله بعد، پانل خبرگان شامل معاونین دانشگاه، رابطین هر معاونت و جمعی از اعضای هیات علمی صاحب نظر در زمینه آینده پژوهی و گروه های مختلف علوم پایه تشکیل شد. پانل خبرگان در پنج جلسه تخصصی با تلفیق بخش های چهارگانه برنامه راهبردی، شاخص های سرآمدی را مشخص و سپس با دادن وزن به هریک از شاخص ها، اولویت های اصلی را به ترتیب تبیین کردند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه مشخص کننده چهار حیطه سرآمدی شامل حیطه آموزش، حیطه پژوهش ، حیطه منابع زیرساختی و انسانی و حیطه خدمات درمانی بود.  
نتیجه‌گیری:  ابعاد مشخص شده سرآمدی دانشگاه و شواهد موجود در زیر حیطه های آن می تواند به عنوان یک نقشه راه در احصاء  شاخص های مرجعیت علمی استفاده و با تدوین برنامه های عملیاتی مناسب، زمینه تحقق آن فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Authority of University through the hierarchical model in Jahrom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Honarmandneya 1
  • Mohammad Rahmanian 2
  • Esmail Rayatdoost 3
  • Lili mosalanejad 4
  • Atefeh Karamzadeh 5

1 Medical student, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Department of Anesthesiology, Dean of Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Department of Emergency Medicine, Educational Vice Chancellor's Office, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Medical Education Department, Center for Educational Development, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

5 Medical Education Department, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: In recent decades, many high-level policy documents of the country have emphasized the need for mission-oriented focus and differentiation of scientific institutions to achieve scientific authority. The aim of this study was to quantify the scientific authority of the best evidence-based indicators and the desirable model in Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this research, which was conducted through expert decision-making and the hierarchical group decision-making model to design. Initially, nominal groups from various departments provided their prominent indicators and reviewed their current status in terms of weaknesses, strengths, opportunities, and threats. In multiple expert panels with 5 specialized sessions, the current situation was analyzed by combining the 4 components of the strategic plan, the prominent indicators were quantified, and then the main priorities were explained in order of priority by weighting the indicators from the Group Analytic Hierarchical Process.
Results: The results of the hierarchical group decision-making model in determining the prominent indicators of the university showed that the fields of education, research, infrastructure/human resources, and medical services are identifiable. Each indicator has many sub indicators and model design as an authority in university.
Conclusion: Based on the research findings, universities can establish scientific authority, along with the available evidence, can provide a basis for the development of universities in line with the country's scientific development plan. It is crucial to clarify the identities of universities and develop suitable operational programs to facilitate the realization of these goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalization
  • Medical Education
  • Excellence
  • Innovation
1. Aqatabar Roudbari.J JM. The Effectiveness of
Teaching of the concepts of Foresight and Scientific
Authority to Students in Small Groups: Semi-
experimental study for implementing the programs
ofthe package of Foresight and capacity-building for
obtaining scientific authority. Novin Heal J.
2019;3(2):19–24.
2. Sardar.Z. The Namesake: Futures; futures studies;
futurology; futuristic; foresight—what’s in a name?
Futures. 2010;42(3):177-184.
3. Evolution and Innovations Packages in Medical
Education Based on the health Higher Education
Program.Vice chancellor of education of Ministry of
Health and Medical Education. 2015;
4. Yahyapour, Y.Aghatabar-Roudbari, J.Nikbakhsh N,
S.Mouodi. Identify Aspects of Scientific Authority in
Babol University of Medical Sciences. rme.
2017;9(1):71–67.
5. Basic indicators in Iran being scientific reference in
the future 50 years. 2010;(22).
6. Ohhah Qomi H, Zadegan, A.Alizadeh V, Khodayari
M, Hemmati Ma. Evaluation of factors to achieve the
Scientific Reference from the view point of the faculty
of Tabriz University of Medical Sciences. Horizons
Med Educ Dev.
7. Yazdani Sh, Sadeghzarei R HAM. Explaining the
Indicators of Academic Competitive Advantages of
Medical Universities: A Qualitative Content Analysis.
RME. 13(3):55–61.
8. Pyrayesh R. [The role of higher education in
developing employment and creating a competitive
advantage]. 2nd conference on employment and the
higher education system of the country; 2005 May 17-
18. tehran :Tarbeyat Modares. 2005;
9. Hajipur B MK. [Recognizin resource-based approach
to organizational resources and constant competitive
advantage (case study: Saran manufacturing co)].
Strateg Manag Thought 2009. 2009;3(1):77-102.
10. Ataran J, Divandari A HA. [A Resource Based View
to Identifying the Influential Factors in Sustainable
Competitive Advantage of Banking Service in Bank
Mellat]. J Bus Manag. 2012;4(2):91-112.
11. Urbancová H. [Competitive Advantage
Achievement through Innovation and Knowledge]. J
Compet. 2013;5(1):96-82.
12. Powell TC. [Competitive advantage: logical and
philosophical considerations]. Strateg Manag J Strateg
Manag. 2001;22:875-888.
13. Jafari M, Seyedjavadi M ZR. Role of Scientific
Authority in the Development Process in Iran: A
Systematic Review. JMED [Internet].
2021;13(39):35–48. Available from:
http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-1160-fa.html
14. Goodarzi G RK. Interpretation of Scientific
Authority for Educational Institutions by Applying
Grounded Theory. Sci Technol Policy. 2012;4(2):75-
90.
15. Samari E, Yamani Douzi Sorkhabi M SOI,
Graeinejad Gh. Investigate and identify the factors in
the process of “university development” in Iranian
public universities. Educ Plan Stud. 2014;2(4):67.
16. Jokar F, Movahedian Atar A YN. Innovative
medical education reform at the University of Medical
Sciences: Readout experience. Iran J Med Educ.
2017;17(80):143-6.
17. Vahdati Nia S HM. The Model of Strategic
Competencies of the Managers of Universities and
Higher Education Institutions from the Perspective of
Imam Khomeini and the Supreme Leader, the bedrock
of scientific management in the country. Proceedings
of the 10th Congress of th. Tehran, Iran Tehran; p.
2016;1168-83.
18. Fayyaz I AKZ. Passing on the cultural context of the
realization of scientific authority in the world.
Proceedings of the first national conference on
education in Iran 1404. Tehran, Iran. 2011;29-31;
19. Abdi F. Measures and strategies of the Supreme
Leader in the field of gaining international scientific
authority. Proceedings of the eighth Congress of the
pioneers of progress;Tehran, Iran. Tehran; p.
2015;1471-80.
20. Mahmoudi.MK, Salehi.M TYM. The Impact of
Knowledge-Based Leadership on Scientific Authority
in the Macro Medical Sciences Universities of Region
1 in Order to Present a Model. Teb va Tazkiye.
2020;29(1):12–23.
21. Abbasi H GB, Yancheshmeh RS MM. Prioritizing
effective components of the third generation of
Medical Science Universities by the AHP Technique.
J Med Cultiv. 2020;28(1):16-36.
22. Ghavamabadi M MNS, Nowruzi S, Javadi M NS,
Abdolhosseinzadeh M. The model of scientific
authority in the Islamic Republic of Iran based on the
statements of the Supreme Leader. Strateg Stud
mobilization. 2016;18(68):5-30.
23. Hamidzade M. S. Fathi Vajargah K. Futurism in the
educational systems with the organizational approach.
Educ Strateg Med Sci. 2009;2(1):15–6.
24. Bakshi M. An Analysis of the Future of Science and
Technology in the Field of Information and
Communication Technology (Comparative Study of
Japan and China). J Libr Inf Sci. 2008;2(42):205–24.
25. Latifi M, Tahmasebi Blookabad R J, M MHM.
Extraction and prioritization of strategies to achieve
the scientific authority of the Islamic Republic of Iran
with the method of performance analysisimportance.
Strateg Quarterly. 2019;27(86).
26. Brunelli M. Introduction to the analytic hierarchy
process. 2014;12.
27. Ishizaka A LA. Review of the main developments in
the analytic hierarchy process. Expert Syst with Appl.
2011;38(11):14336-45.
28. Saaty TL. Decision making with the analytic
hierarchy process. Int J Serv Sci. 2008;1(1):83-98.
29. Abdullah, S., & Khan SA. Analytic hierarchy
process: a review of applications and challenges. Int J
Anal Hierarchy Process. 2016;8(2).
30. Vaidya, O. S., & Kumar S. Analytic hierarchy
process: an overview of applications. Eur J Oper Res.
2006;169(1):1-29.
31. Huang, S. L., & Chen CW. A novel approach to
determining the weights of decision criteria in a fuzzy
environment. Expert Syst Appl. 2009;36(2):2845-
2853.
32-Bentes AV, Carneiro J, da Silva JF, Kimura
H. Multidimensional assessment
of organizational performance: Integrating BSC and
AHP. Journal of business research. 2012 Dec
1;65(12):1790-9.
33. Ahlqvist T RM. Emerging pathways for critical
futures research:Changing contexts and impacts of
social theory. J Pertain. 2015;7(21):1–37.
34. Abbasi H, Gharghani BN, Yancheshmeh RS MM.
Prioritizing effective components of the third
generation of Medical Science Universities by the
AHP Technique. J Med Cultiv. 2020;28(1):16–36.
35. Hamidzade M. S. FVK. Futurism in the educational
systems with the organizational approach. Educ
Strateg Med Sci. 2009;2(1):15–6.
36. Tabatabai S. The Necessity of Futures Studies in
Medical Education and health System in Iran. Strides
Dev Med Educ. 2015;12(2):433–5.
37. Slaughter RA. New Thinking for a New Millennium.
London: Rutledge. 1996;
38. zamani a. the Recognition and Analysis of Factors
Influencing the Quality of Education in Higher
Education. 2018;6(11):23–36.
39. Rahbar F HH. Determining the Relation between
Islamic Republic of Iran’s Scientific and
Technological Authority and Power in The World and
its National Security and Power Based on the
Foundations of Islamic Revolution. Islam Revolut
Res. 2015;4(12):137–62.
40. Khorasani A, Fathi K GR. Reflection on the nature
of the research functions in the process of scientific
development and scientific authority. Proceedings of
the 1st national conference on ways to promote
education, psychology, counseling and training in
Iran; 2015 Nov 19; Tehran.
41. Pourreza R. The mission of teaching on the
acquisition of scientific authority. Proceedings of the
first national conference on education in Iran 1404;
Tehran, Iran. 2011;29–31.
42. Taab M. Explain human resource development
model for achieving scientific authority in Iran’s
higher education [Dissertation]. Tehran Tehran Univ.
2012;
43. Torabi M GM. The holding knowledge & innovation
based companies, transformation in medical sciences
& economic growth. Hakim. 2009;12(3):10–7.
44. Shoghi Shafagh Aria F, Momtazmanesh N HA.
Evaluating the performance of medical science study
and development centers based on educational ranking
results (Rad). Proceedings of the 15th National
Congress on Medical Education; 2014 Apr-May 29-1;
Yazd, Iran. Yazd: J Med Educ Dev. p. 93. 2014;
45. Wray, D., Medwell, J., Fox, R., & Poulson L. The
teaching practices of effective teachers of literacy.Educ Rev. 2000;52(1):75-84.
46. Boyld D, Goldhaber D, Lankford H WJ. The effect
of certification and preparation on teacher quality. J
Futur Child,. 2007;17(3):45-68.
47. Khajeali N, Baghaei R. A comparative study of drug
knowledge and drugcalculation skills among critical
and general nurses. Quarterly Journal of Nursing
Management, 2013; 12(2): 48-55. [in Persian].
48. Zamani A. the Recognition and Analysis of Factors
Influencing the Quality of Education in Higher
Education. 2018;6(11):23-36.
49. Noaman AYAHMR& AIM. “Higher Education
Quality Assessment Model: Towards Achieving
Educational Quality Standard”. To link to this article:
http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2015.1034262.
Published online. 2015;
50. Karimian.Z, Sabaghian.Z, Saleh Sadekpour B.
Examining the obstacles and challenges of research
and science production in universities of medical
sciences. Bi-quarterly. J Iran High Educ Assoc third
year. 1390;
51. Qomi, H A. “Investigating the factors of achieving
scientific authority from the point of view of the
professors of Tabriz University of Medical Sciences”.
Dev Horiz Med Educ 4th cycle. 2013;3(5).
52. The performance report of the working groups of the
education transformation plan of Ilam University of
Medical Sciences . Available at: ):
http://edu.medilam.ac.ir/. 2015;
53. Amini N and colleagues. health ranking of the
province, the country of social welfare, p. 5, no. 2.
1385;
54. Yahyapour Y et al. “Identification of scientific
reference areas in Babol University of Medical
Sciences”. J Res Med Sci Educ. 2016;9:61–76.
55. javadin.S,Taban R. Management of human
resources development with the approach of scientific
authority. Tehran: Negha Danesh. 2016;
56. Lee TW& SDM. “The Retention of Knowledge
Workers with The Unfolding Model of Voluntary
Turnover”. Hum Resour Manag Rev. 1997;7:247–75.
57. Taban, Mohammad, Seyyed Javadin, Pour Ashraf,
Yasan Elah, Yasini, Vaiseh SM. Identifying the
components of scientific authority in Iran’s higher
education with a data base approach. University.
Epistemol Stud Islam. 2016;20(67):163–82.