کلیدواژه‌ها = عوامل خطر
بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-10

10.52547/jmj.18.3.1

مهدی اسدیان؛ محمدرضا حیدری؛ حمیدرضا دولت خواه


ارتباط پیش دیابت و دیابت با عوامل خطر قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد- شاهدی

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-8

10.52547/jmj.15.4.1

کرامت اله رحمانیان؛ محمد شجاعی


کاربرد شاخص سهم منتسب جمعیتی در پیشگیری از بروز بیماری قلبی عروقی(مقاله ی مروری)

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-13

10.29252/jmj.13.3.7

مسلم طاهری؛ محمدحسن لطفی؛ محمد طباطبایی؛ مرتضی محمدزاده؛ مرتضی دولتیان