کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید روی سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-7

10.52547/jmj.17.4.1

محمدحسن صلح جو؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


ارتباط بین استحکام روانی با شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول شهر شیراز در سال 1395

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 16-23

10.52547/jmj.15.3.3

سجاد پارسایی؛ نسیم عطایی قراچه؛ ربابه رستمی


مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 46-52

10.29252/jmj.10.1.46

فروغ ریاحی؛ فاطمه امینی؛ محمد صالحی ویسی


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 34-40

10.29252/jmj.8.3.34

عزیز شهرکی واحد؛ مرجان مردانی حموله؛ جواد سنچولی؛ سودابه حامدی شهرکی