بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: سلامت روان مطلوب به عنوان یکی از عوامل مهارکننده اثرات منفی استرس شغلی شناخته شده است.      موقعیت های استرس زای زیادی در حرفه پرستاری وجود دارد که می توانند موجب مشکلاتی از قبیل نارضایتی، کاهش کارآیی، ترک خدمت یا تغییر شغل در پرستاران شوند. این مشکلات ، صدمات جبران ناپذیری بر ارائه مراقبت بالینی به بیماران در پی دارد.این مطالعه با هدف تعیین رابطه سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران انجام شده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی و همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زابل در سال 1388 تشکیل داده اند.150 نفر از کارکنان پرستاری به روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش،منطبق بر جامعه پژوهش،انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایا شده سلامت روان گلدبرگ و استرس شغلی آلتمایر استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t، آنالیز واریانس و پس­آزمون توکی) تحت نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد  3/57 درصد پرستاران دارای سلامت روان و 7/42 درصد در معرض اختلالات روان بوده اند و میزان استرس شغلی در آنها به ترتیب در7/50  درصد، 7/46 درصد و 7/1 درصد موارد شدید، متوسط و خفیف گزارش شد. همچنین نتایج نشان دادند بین سلامت روان و استرس شغلی رابطه معنی دار وجود داشته است (0.05> P < /span>).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، توجه به سطح سلامت روانی پرستاران جهت کاهش میزان استرس های شغلی در آنان و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری از جانب آنان، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses

نویسندگان [English]

  • Aziz Shahraki Vahed
  • marjan Mardani Hamuleh

چکیده [English]

Introduction:

One of the inhibitory factors in job stress is known to be mental health. There are several stressful situations in nursing profession that could bring about problems such as dissatisfaction, low efficiency, and retirement. These situations cause physical and mental problems that lead to irreversible damages in nursing care. The aim of this study was to determine the relationship between mental health and job stress among nurses.

Material and Methods:

This is a descriptive study and the subjects consist of 150 nurses working in the educational hospitals of Zabol University of Medical Sciences in 2009. The data were collected through anonymous questionnaires, Goldberg mental health tool and Altmeyer job stress tool. The data were analyzed by SPSS and descriptive (mean and standard deviation) and analytical statistics (Pearson correlation, t test, analysis of variance and Tukey's test).

Results:

The findings showed that 57.3% of the nurses were acceptable as to the level of health and 42.7% of them were exposed to impaired mental health. Job stress in nurses in 50.7%, 46.7% and 1.7% of them was severe, moderate and mild. Also, the findings showed that there was a relationship between mental health and job stress among nurses (P < span dir="RTL">>0.05).

Conclusion:

According to the findings of this study, to reduce the job stress, it seems necessary to pay attention to the mental health of the nurses so that the quality of nursing care increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Job stress
  • Nurses