نویسنده = شیوا صالح
تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


کاهش وزن بدن موش های صحرایی نر تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا به دلیل افزایش غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-37

شیوا صالح؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ حسنعلی عابدی؛ مهساسادات سرورزاده؛ حسین کارگر جهرمی