کلیدواژه‌ها = سالمند
اپیدمیولوژی سوء رفتار با سالمندان شهر نیشابور در سال 1396

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 65-72

10.52547/jmj.16.4.65

عاطفه دهنوعلیان؛ معصومه سعادتی؛ سمیه جعفریانی؛ مهدی بکائیان؛ اقدس سعادتی


تأثیر دستورالعمل توجه تکلیف دوگانه بر تعادل ایستا و پویای سالمندان شهر اهواز

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 8-15

10.52547/jmj.16.2.8

علی اصغر ارسطو؛ سعید البوغبیش؛ شهلا زاهدنژاد؛ مهرداد شریفی؛ سیما رزاقی؛ سجاد پارسایی


تاثیر دو شیوه ی تمرین هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند

دوره 12، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 39-45

10.29252/jmj.12.2.39

مجتبی کاشفی؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


سوانح و حوادث درسالمندان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی شیراز - زمستان 1383

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 41-46

10.29252/jmj.5.1.2.41

فروز نادر؛ سید محمد راکعی