تاثیر دو شیوه ی تمرین هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اهداف: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین تاثیر دو شیوه‌ی تمرین هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان مرد غیرفعال بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 37 نفر از سالمندان بالای 60 سال که از لحاظ بدنی سالم بودند، پس از گرفتن پیش‌آزمون‌ها، به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: 1)گروه تمرین هوازی پیاده‌روی یا دویدن نرم(12نفر)، 2) گروه تمرین هوازی دوچرخه‌سواری(13نفر) و 3)گروه کنترل(12نفر). سپس گروه‌های1 و2 که گروه‌های تجربی تحقیق بودند به مدت 8‌هفته، هر هفته 3جلسه(یک روز استراحت در بین هر دو جلسه‌ی تمرینی) و هر جلسه به مدت 45دقیقه در دو تمرین هوازی پیاده‌روی یا دویدن و نیز تمرین هوازی دوچرخه‌سواری با شدت 60درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. گروه3(کنترل) در طول اجرای طرح، به فعالیت‌های روزمره‌ی خود می‌پرداخت و تمرین ورزشی خاصی را انجام نمی‌داد. پس از پایان دوره‌ی تمرینی، همه‌ی افراد در جلسه‌ی پس‌آزمون شرکت کردند. برای سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی از دستگاه الکتریکی سنجش زمان واکنش استفاده شد. جهت بررسی اثر تمرین بر متغیرهای وابسته تحقیق و نیز بررسی تفاوت‌های بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌طرفه (ANCOVA) استفاده شد(05/0P≤).
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که اعمال برنامه‌های تمرینی در هر دو گروه تجربی تحقیق در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود معنادار در زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی‌ها شد. همچنین نتایج نشان داد که بین دو روش تمرینی تحقیق در اثرگذاری بز زمان واکنش ساده و انتخابی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که مربیان، سازمان‌ها و نهادهایی که با سالمندان سروکار دارند از تمرین‌های دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی و سایر تمرینان هوازی جهت کاهش خطر افتادن این افراد استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Two kinds of Aerobic exercise on simple and choice reation time in non-active older men

نویسندگان [English]

  • mojtaba kashefi
  • rasoul hemayat talab
  • davoud houmanian

چکیده [English]

Objectives: The aim of present study, was the comparison of effect of two methods of aerobic training on simple and choice reaction time in inactive elderly mens.
Methods & Materials: 37 people with aged over 60 who were physically healthy, after pretest randomly divided into three groups: 1) walking or running Aerobic exercise groups(n = 12), 2) training bike rides group(n=13) and 3)control group (n=12). Then groups 1 and 2, participated in experimental study that was 8 weeks, 3 sessions per week (one day of rest in between each two-session training) and each session 45 minutes in walking or jogging aerobic training and bike aerobic training with 60 percent of maximum heart rate intensity. Group 3 (control) during the project, to be paid their daily activities and did not perform certain exercise training. After the training period, all subjects participated in the posttest session. simple and choice reaction time was measured from the electrical device. to examine the effect of exercise on the dependent variables and differences between groups, one-way covariance analysis (ANCOVA) was used.
Results: findings showed that both exercise training programs in experimental groups in research, compared with control group significantly improved simple and choice reaction time of subjects. Also The results showed that there is no significant difference between two experimental groups of research in progress simple and choice reaction time test.
Conclusions: According to the The results, suggest that educators, organizations and institutions that deal with the elderly, use The bike and walking exercise to reduce risk of fall in them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • reaction time
  • Elderly