نویسنده = مهرداد ملک شعار
ا ثر ملاتونین و تیزانیدین برپارامترهای همودینامیک و اضطراب دربیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 18-25

مهرداد ملک شعار؛ نجلا طهمورسی؛ پوریا ادیبی؛ طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه


آیا کلونیدین خوراکی اثری بر کنترل درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپیک دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 30-38

مهرداد ملک شعار؛ معصومه غلامی؛ مجید وطن خواه


آیا ایبوبروفن وریدی اثری بر کنترل درد و میزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 14-22

مهرداد ملک شعار؛ محید وطن خواه


اثر تزریق داخل وریدی هیدروکورتیزون و لیدو کایین 2% بر درد پس از تزریق پروپوفول: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 43-49

10.52547/jmj.17.3.43

مهرداد ملک شعار؛ هاشم جری نشین؛ مجید وطن خواه