بررسی اثر ملاتونین و تیزانیدین بر پارامترهای همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم پزشکی هرمزگان

2 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: کاتاراکت از بیماری های رایج دنیا و شایع ترین عامل بروز کاهش دید و نابینایی در جهان است. ثبات علائم همودینامیک یکی از عوامل بسیار مهم در طول عمل جراحی کاتاراکت می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ملاتونین و تیزانیدین بر پارامترهای همودینامیک در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت می باشد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر بر روی 90 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت انجام شد. بیماران به سه گروه مساوی؛ ملاتونین، تیزانیدین و دارونما تقسیم شدند. پارامترهای همودینامیک در زمان پایه و هر 5 دقیقه در طول جراحی ثبت شد.
نتایج: هیچ تفاوتی در متغیرهای سن، جنسیت وزن بین گروه های مورد مطالعه وجود نداشت. ضربان قلب، فشارخون دیاستولیک و سیستولیک با گذشت زمان در هر سه گروه کاهش پیدا کرد. فشارخون دیاستولیک در دقیقه 10 جراحی (اواخر جراحی) در گروه تیزانیدین به طور چشمگیری کمتر از گروه کنترل بود (0.05P<).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین سه گروه تیزانیدین، ملاتونین و کنترل از نظر پارامترهای همودینامیک تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. پیشنهاد می شود مطالعات آینده با حجم نمونه بالاتر انجام شود و پارامترهای همودینامیک در ریکاوری و پس از عمل جراحی نیز سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of melatonin and tizanidine on hemodynamic parameters in patients undergoing cataract surgery

نویسندگان [English]

  • majid vatankhah 1
  • Mehrdad Malekshoar 2
  • Porua Adibi 3
  • Tayebe Zarei 3
  • Najla Tahmoresi 4

1

2 Anesthesiology,Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

3 Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

4 Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Cataract is one of the most common diseases in the world and the most common cause of vision loss and blindness in the world. Stability of hemodynamic symptoms is one of the most important factors during cataract surgery. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of melatonin and tizanidine on hemodynamic parameters in patients undergoing cataract surgery. Methods: This prospective clinical trial study was conducted on 90 patient's candidates for cataract surgery. Patients into three equal groups; Melatonin, tizanidine and placebo were divided. Hemodynamic parameters were recorded at baseline and every 5 minutes during surgery.
Results: There was no difference in the variables of age, sex, weight between the studied groups. Heart rate, diastolic and systolic blood pressure decreased over time in all three groups. Diastolic blood pressure in the 10th minute of surgery (late surgery) in the tizanidine group was significantly lower than the control group (P<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that there is no statistically significant difference between the three groups of tizanidine, melatonin and control in terms of hemodynamic parameters. It is suggested that future studies be conducted with a larger sample size and that hemodynamic parameters be measured during recovery and after surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melatonin
  • Tizanidine
  • Hemodynamic Symptoms