نویسنده = ژیلا رحمانیان
تبیین تجارب دستیاران گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از عوامل و موانع موثر بر تصمیم گیری بالینی: یک مطالعه کیفی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-10

فاطمه افتخاریان؛ مهسا پارپائی؛ فاطمه رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ژیلا رحمانیان


تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


گزارش یک مورد درمان موفقیت آمیز بدنبال مسمومیت با قرص برنج در یک خانم 60 ساله

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-13

مسیح اله شاکری؛ حشمت اله شاکری؛ ژیلا رحمانیان؛ فریده مقرب؛ نوید کلانی؛ حسین علی رستمی پور فرد