نویسنده = مرجان مردانی حموله
مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 49-55

10.29252/jmj.8.4.49

مرجان مردانی حموله؛ عزیز شهرکی واحد؛ مهین روزی طلب


ارتباط سلامت عمومی با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

دوره 8، شماره 2، مهر 1389، صفحه 35-40

10.29252/jmj.8.2.35

مرجان مردانی حموله؛ عزیز شهرکی واحد؛ زهرا مشتاق عشقش


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 34-40

10.29252/jmj.8.3.34

عزیز شهرکی واحد؛ مرجان مردانی حموله؛ جواد سنچولی؛ سودابه حامدی شهرکی