مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: آموزش بیماران، سودمندی­های زیادی از جمله افزایش رضایت مندی، بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض بیماری ها، کاهش هزینه­های درمانی و کاهش میزان مراجعه مجدد بیماران را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، پرستاران بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف­آباد اصفهان (90 نفر) و 120 نفر بیمار که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده­های جمع­آوری شده به کمک نرم افزار SPSS به روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی یو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد بین دیدگاه پرستاران و بیماران درباره اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار تفاوت معنی­دار وجود دارد (P<0.05) و نمره پرستاران در مقایسه با نمره بیماران در خصوص اهمیت (82/48 در برابر 28/46) و اجرای آموزش به بیمار (64/38 در برابر 91/27) بیش­تر بوده است. از دیدگاه پرستاران آموزش به بیمار توسط پرستاران دارای انگیزه بالا بیش­ترین اهمیت را داشته و آموزش به بیمار مطابق نیازهای آموزشی وی بیش­تر اجرا می­شده است. در حالی که از دیدگاه بیماران آموزش به بیمار توسط پرستاران با اطلاعات علمی بالا بیش­ترین اهمیت را داشته و برقراری ارتباط صحیح در هنگام آموزش به بیمار بیش­تر اجرا می شده است.

بحث و نتیجه گیری: میانگین نمره پرستاران نسبت به بیماران در خصوص اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار بالاتر بود. یافته­های این پژوهش می­تواند راهنمای پرستاران برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران از طریق آموزش به آن­ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of the importance of patient educational programs in the viewpoint of nurses and patients

نویسندگان [English]

  • Marjan Mardani Hamuleh
  • Aziz Shahraki Vahed
  • Mahin Roozitalab

چکیده [English]

Introduction:

Patient education has many advantages such as increase in the clients' satisfaction, improvement of life quality, decrease in the side effects of the disease and treatment expenditure, and decrease in the patients' readmission. The main objective of this study was to compare the importance and performance of patient educational programs in the viewpoint of nurses and patients.

Material and Methods:

In this descriptive cross-sectional study, all the nurses employed in Fatemeh Zahra hospital of Najafabad (n=90) and 120 patients were selected through convenience sampling method and recruited to the study. Data were gathered using self-designed questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics (Mann Whitney U).

Results:

The findings showed that there were significant differences between the viewpoint of the nurses and patients about the importance and performance of patient educational programs (P<0.005). The scores of the nurses on the importance of such services and the performance of patient education (38.64 vs. 27.91) were higher than those of the patients. (48.82 vs. 46.28). From the point of view of the nurses, patient education by highly motivated nurses and based on their educational needs were the most important measures which needs to be tackled. However, from point of view of the patients, patient education by highly knowledgeable nurses and appropriate communication skills during patient education were the most significant measures which should be taken into account.

Conclusion:

The mean score of the nurses about the importance and performance of patient education programs were higher than those of the patients. The results can contribute to the improvement in the quality of care for the patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Nurse
  • Patient
1. Taylor C, Lillis C, LeMone P, et al. Fundamentals of nursing: the art and science of nursing care. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008: 101-107. 2. Deyirmenjian M, Karan N, Salameh P. Preoperative patient education for open-heart patients: a source of anxiety? Patient Edu Couns 2006; 62(1): 111-7. 3. Barker R, Kober A, Hoerauf K, et al. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Acad Emerg Med 2006; 13(1): 19-23. 4. Mardanian L. Assessing the nurses perception about patient training in Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan Univ Med Sci J 2007; 17(25): 18-40. (Persian) 5. Nicolaides-Bouman A,Van Rossum E, Habets H, et al. Home visiting programme for older people with health problems: process evaluation. J Adv Nurs 2007; 58(5): 425-35. 6. Clark JC, Lan VM. Heart failure patient learning needs after hospital discharge. Appl Nurs Res 2004; 17(3): 150-7. 7. De la Porte PW, Lok DJ, Van Veldhuisen DJ, et al. Added value of a physician-and-nurse-directed heart failure clinic: results from the Deventer-Alkmaar heart failure study. Heart 2007; 93(7): 819 - 25. 8. Mardani Hamuleh M. Patient education barriers in the view of nurses. The National Congress of Nursing and Midwifery. 2005. Social Security Organization, Tehran: Iran. (Persian) 9. Mohammadi M, Dadkhah B. Nurses attitude toward patient training. Isfahan Univ Med Sci J 2005; 23: 61-3. (Persian) 10. Lupon J, Gonzalez B, Mas D, et al. Patients self-care improvement with nurse education intervention in Spain assessed by the European heart failure self-care behavior scale. Eur J Cardiovas Nurs 2008; 7(1): 16 - 20. 11. Abbasi M, Nouruzi M, Mehran N. Patient training barriers in the view of nurses and presenting the facilitator factors in medical affiliated Qom hospitals. Hosp J 2008; 7(3): 13-6. (Persian) 12. Mazaheri E. Barriers for elderly patient training from the viewpoint of Ardebil University of Medical Sciences. Dena J 2007; 1(1): 75-80. (Persian) 13. Rafii F, Shahpoorian F, Nasher Z, et al. The importance of learning needs of CHF patients from patients and nurses perspective. Iran J Nurs 2009; 22(57): 19-30. (Persian) 14. Vafaee Najar A, Shidfar M. Patient training at Mashad University of Medical Sciences hospitals and influential organizational factors. Health Syst J 2009; 1(1): 31-40. (Persian) 15. Kendall S, Deacon-Crouch M, Raymond K. Nurses attitudes toward their role in patient discharge medication education and toward collaboration with hospital pharmacists: a staff development issue. J Nurses Staff Dev 2007; 23(4): 173-9. 16. Glanz K, Rimer BK. Theory at a glance: a guide for health promotion. New York: United States National Cancer Instit; 2008: 43.