ارتباط سلامت عمومی با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: هرچند روش های درمانی جدیدی برای بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مد نظر قرار گرفته است، ولی دستاوردهای قابل توجهی در درک و درمان مشکلات روانی- اجتماعی و کیفیت خواب این بیماران حاصل نشده است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط سلامت عمومی با کیفیت خواب در مبتلایان به آرتریت روماتویید بوده است .

روش کار: مطالعه ی حاضر یک پژوهش مقطعی است . جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز در سال 1387 بود که از میان آن ها 140 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با بکارگیری پرسشنامه های استاندارد سلامت عمومی وکیفیت خواب، داده ها گرد آوری شد و از طریق محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کای مربع و تی مستقل تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد سلامت عمومی 7/15 درصد بیماران مطلوب، 9/37 درصد نسبتاً مطلوب و 4/46 درصد نامطلوب بود. کیفیت خواب 6/58 درصد آنان خوب و بقیه کیفیت خواب بدی داشتند. همچنین بین سلامت  عمومی باکیفیت خواب بیماران همبستگی معنی دار وجود داشت (001/0=P < /span> و692/0=r) .

بحث و نتیجه گیری: سلامت عمومی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید می تواند با کیفیت خواب آنها ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses

نویسندگان [English]

  • Marjan Mardani Hamouleh
  • Aziz Shahraki Vahed
  • Zahra Moshtagh Eshgh

چکیده [English]

Introduction:

Mental health is known as a factor in buffering negative effects of job stress. There are several stressful situations in nursing which could cause dissatisfaction, low work performance, quitting or job-changing among nurses. These situations cause physical and mental problems which mostly lead to irreparable damages in nursing care. The purpose of this study was to determine the relationship between mental health and job stress among nurses.

Material and Methods:

This study is a descriptive and correlation research. The population of this study consisted of 150 nurses who worked in educational hospitals of Zabol University of Medical Sciences in 2009 and the sample included all the nurses. The data were gathered using 2 questionnaires, Goldberg mental health tool and Altmayer job stress tool and analyzed through SPSS using descriptive (mean and standard deviation ) and analytical statistics (Pearson correlation, t-test, analysis of variance and Tukey's test) .

Results:

The findings showed that 57/3% of nurses were healthy and 42/7% of them suffered impaired  mental health.  Also, job stress in nurses was 50/7%, 46/7% and 1/7% severe, moderate and mild, respectively.  The findings showed that there was a relationship between mental health and job stress among nurses.

Conclusion:

Based on the  findings, taking the nurses' mental health into account is essential in decreasing job stress among them and  increasing the quality of nursing care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health
  • sleep quality
  • Rheumatoid arthritis