نویسنده = یاسر ساریخانی
روند 30 ساله بار بیماریهای کلیوی در ایران از 1990 تا 2019

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 10-17

یاسر ساریخانی خرمی؛ طاهره رحیمی؛ محمد جمشیدی


تأثیر لیکوپن بر غلظت سرمی هورمون های لپتین، کوله سیستوکینین، نوروپپتیدY و تغییرات وزن بدن در موش های صحرایی ماده بالغ

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-70

ملیحه حاجیانی؛ شکوفه آتش پور؛ مرضیه رحیمی پور؛ یاسر ساریخانی؛ ژیلا رحمانیان؛ شیوا صالح؛ حمیدرضا دولتخواه؛ حسین کارگر جهرمی


عوامل موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان زنان شهر شیراز؛ مطالعه ای مقطعی در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 45-52

یاسر ساریخانی؛ محمد رفیعی؛ طاهره استوار


بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان جهرم در سال 1393

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 15-22

10.29252/jmj.13.4.15

سید تقی حیدری؛ فاطمه امام قرشی؛ یاسر ساریخانی؛ مریم میرهادی؛ رضا تبریزی