روند 30 ساله بار بیماریهای کلیوی در ایران از 1990 تا 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بیماری مزمن کلیوی به عنوان یک بار سلامت جهانی، به سرعت در حال افزایش بوده و به عنوان یک مشکل بهداشتی شناخته می شود که باعث تحمیل هزینه اقتصادی بر سیستم های بهداشتی می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند 30 ساله بار بیماریهای کلیوی در ایران از 1990 تا 2019 انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیل ثانویه داده ها است که اطلاعات مربوط به روند بیماری های کلیوی در ایران را طی سالهای 1990 تا 2019 ارائه نموده است. داده های مرتبط با شاخص های بار بیماریهای کلیوی ایران، منطقه شرق مدیترانه و متوسط جهانی با استفاده از اطلاعات بار جهانی بیماریها (GBD) استخراج شدند. نتایج مطالعه به صورت توصیفی و در قالب تعیین روند بار بیماریها در بازه 30 ساله با استفاده از سه شاخصDALY، YLL  و YLD گزارش شده اند.
یافته ها: بیشترین بار بیماری ناشی از بیماریهای مزمن کلیوی طی 30 سال گذشته در ایران مربوط به افراد بالای 50  سال بوده و شاخص DALY  این بیماری از متوسط منطقه و جهان پایین تر بوده است. در ایران میزان تغییرات 30 ساله این شاخص به صورت استاندارد شده بر حسب سن معادل 54/21- درصد (از 34/620 در سال 1990 به  68/486 در سال 2019) بوده است. همچنین بیشترین بار بیماری ناشی از گلومرنفریت حاد طی 30 سال گذشته مربوط به گروه سنی بالای 70 سال بوده و به طور کلی DALY در مورد این بیماری در ایران از متوسط منطقه و جهان فراتر رفته است. در ایران میزان تغییرات 30 ساله این شاخص به صورت استاندارد شده بر حسب سن معادل 94/54 درصد (از 84/5 در سال 1990 به  05/9 در سال 2019) بوده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد بار بیماریهای مزمن کلیوی در طول زمان به خصوص در سنین بالاتر و به علت گلومرولونفریت حاد در حال افزایش است. بنابراین ضروری است جهت توسعه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و درمانی مؤثر با هدف کاهش بروز بیماری های مزمن کلیوی و همچنین کند کردن روند پیشرفت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The 30-year trend of the burden of kidney diseases in Iran from 1990 to 2019

نویسندگان [English]

  • Yaser Sarikhani Khorami 1
  • Thereh Rahimi 1
  • Mohammad Jamshidi 2

1 Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Background: The prevalence of kidney disease (KD) as a global health burden is increasing rapidly and is known as a health problem that imposes a large economic cost on health systems. The present study was conducted with the aim of investigating the 30-year trend of the burden of KD in Iran from 1990 to 2019.
Methods: This is a secondary data analysis study that provided information on the trend of KD in Iran during the years 1990 to 2019. The data related to the indicators of the burden of KD in Iran, the Eastern Mediterranean region and the global average were extracted from the Global Burden of Diseases (GBD) report. The results of the study have been reported descriptively and in the form the trend of disease burden in a 30-year period using three indices, including DALY, YLL and YLD.
Results: The highest burden of disease caused by chronic kidney diseases in the last 30 years in Iran was related to people over 50 years old, and the corresponding DALY index was lower than the average of the region and the world. Moreover, the highest burden of disease caused by acute glomerulonephritis in the last 30 years was related to the age group over 70 years old, and in general, the DALY index for this disease in Iran has exceeded the average of the region and the world.
Conclusions: The results of the study showed that the burden of KD is increasing over time, especially in older age and due to acute glomerulonephritis. Therefore, it is necessary to develop and implement effective preventive and treatment measures with the aim of reducing the incidence of KD and also to slow down the progress of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burden of disease
  • kidney disease
  • Disability adjusted life years
  • Iran
  1. He JC, Chuang PY, Ma'Ayan A, Iyengar R. Systems biology of kidney diseases. Kidney international. 2012;81(1):22-39.
  2. Lv J-C, Zhang L-X. Prevalence and disease burden of chronic kidney disease. Renal Fibrosis: Mechanisms and Therapies. 2019:3-15.Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, Hirst JA, O’Callaghan CA, Lasserson DS, et al. Global prevalence of chronic kidney disease–a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2016;11(7):e0158765.Kim S, Lim CS, Han DC, Kim GS, Chin HJ, Kim S-J, et al. The prevalence of chronic kidney disease (CKD) and the associated factors to CKD in urban Korea: a population-based cross-sectional epidemiologic study. Journal of Korean medical science. 2009;24(Suppl 1):S11-S21.Kovesdy CP. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. Kidney Int Suppl (2011). 2022 Apr;12(1):7-11.Centers for Disease Control and Prevention Chronic kidney disease (CKD) surveillance system: 2021. Available from: https://nccd.cdc.gov/ckd/default.aspx Accessed September 30, 2021.Bouya S, Balouchi A, Rafiemanesh H, Hesaraki M. Prevalence of Chronic Kidney Disease in Iranian General Population: A Meta‐Analysis and Systematic Review. Therapeutic apheresis and dialysis. 2018;22(6):594-9.Murray CJ, Evans DB, Evans D. Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism: World Health Organization; 2003.Nejadghaderi SA, Saeedi Moghaddam S, Keykhaei M, Shobeiri P, Rezaei N, Rezaei N, Naghavi M, Larijani B, Farzadfar F. Trends of national and sub-national burden attributed to kidney dysfunction risk factor in Iran: 1990-2019. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1115833.Stanifer JW, Muiru A, Jafar TH, Patel UD. Chronic kidney disease in low-and middle-income countries. Nephrology Dialysis Transplantation. 2016;31(6):868-74.Jones DS, Podolsky SH, Greene JA. The burden of disease and the changing task of medicine. New England Journal of Medicine. 2012;366(25):2333-8.
  3. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. Available from: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

13.World Health Organization. Global Health Observatory metadata WHO region Codelist. Available from: https://apps.who.int/gho/data/node.metadata.REGION?lang=enHill NR, Fatoba ST, Oke JL, Hirst JA, O'Callaghan CA, Lasserson DS, et al. Global prevalence of chronic kidney disease-a systematic review and metaanalysis. PLoS One. 2016;11:0158765Wang H, Naghavi M, Allen C, Barber RM, Bhutta ZA, Carter A, et al. GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.Lancet. 2016; 8;388(10053):1459–544.Mehta RL, Cerdá J, Burdmann EA, Tonelli M, García-García G, Jha V, et al. International Society of Nephrology’s 0by25 initiative for acute kidney injury (zero preventable deaths by 2025): a human rights case for nephrology.Lancet. 2015. 27;385(9987):2616–43.Cockwell P, Fisher LA. The global burden of chronic kidney disease. Lancet 2020; 395 (10225): 662-4.Ke C, Liang J, Liu M. Burden of chronic kidney disease and its risk-attributable burden in 137 low-and middle-income countries, 1990–2019: results from the global burden of disease study 2019. BMC Nephrol 2022; 23 (1): 17.Agudelo-Botero M, Valdez-Ortiz R, Giraldo-Rodríguez L, González-Robledo MC, Mino-León D, Rosales-Herrera MF, Cahuana-Hurtado L, Rojas-Russell ME, Dávila-Cervantes CA. Overview of the burden of chronic kidney disease in Mexico: secondary data analysis based on the Global Burden of Disease Study 2017. BMJ Open. 2020 25;10(3):e035285.Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K, Li Z, Naicker S, Plattner B, et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet 2013; 382:260–72.Bai, J, Yang, J-Y, Di, J-K, Shi, Y-R, Zhang, J-R, Zhou, Y. Gender and socioeconomic disparities in global burden of chronic kidney disease due to glomerulonephritis: A global analysis. Nephrology. 2023; 28 (3): 159- 67.Bosomprah S, Bjonstad EC, Musuku J, Siyumbwa N, Ngandu M, Chisunka M, Banda P, Goma F, Mweemba A. Burden of chronic kidney diseases and underlying causes in Zambia: evidence from the global burden of disease study 2019. BMC Nephrol. 2023 18;24(1):39.Guo Q, Wu S, Xu C, Wang J, Chen J. Global Disease Burden From Acute Glomerulonephritis 1990-2019. Kidney Int Rep. 2021;6(8):2212-7.Luyckx VA, Tonelli M, Stanifer JW. The global burden of kidney disease and the sustainable development goals. Bull World Health Organ. 2018 1;96(6):414-422D.